Forvaltningshandlinger

De handlinger, eller hensigtsstyrede begivenheder, som myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører.

Valg af handlingstype

Vis: Alle  Beslutning  Information  Ressource  Økonomi 

Beslutning: Forvaltningshandlinger vedrørende beslutningstagen.

 Accepterer

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: accept
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anerkender   bekræfter   godkender   tillader  

 Administrerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer, leder og/eller udfører opgaver på grundlag af givne love og regler
Som navneord: administration
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: forvalter   leder   styrer  

 Afgør

Forvaltningshandling hvor nogen vælger en endelig løsning på noget
Som navneord: afgørelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslutter   bestemmer   vælger  

 Afskaffer

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at ophøre med at eksistere
Som navneord: afskaffelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afslutter   afvikler (betydning 2)   indstiller (betydning 3)  

 Afslutter

Forvaltningshandling hvor nogen gør et forløb færdigt, ofte ved at udføre en sidste afrundende handling
Som navneord: afslutning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afvikler (betydning 2)   gennemfører   indstiller (betydning 3)   nedlægger  

 Afslår

Forvaltningshandling hvor nogen siger nej til noget
Som navneord: afslag
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afviser  

 Aftaler

Forvaltningshandling hvor nogen er blevet enige om en ordning
Som navneord: aftale
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tegner  

 Afvikler

Forvaltningshandling hvor nogen gradvist afslutter eller afskaffer noget, typisk efter en fastlagt plan
Betydning: 2 af 2
Som navneord: afvikling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afslutter   indstiller (betydning 3)  

 Afviser

Forvaltningshandling hvor nogen siger nej til noget
Som navneord: afvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afslår  

 Akkrediterer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons eller en virksomheds kvalifikationer til at udøve en bestemt form for arbejde
Som navneord: akkreditering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: autoriserer   bemyndiger   certificerer   godkender  

 Anerkender

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: anerkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   aftaler   bekræfter   godkender   tillader  

 Anker

Forvaltningshandling hvor nogen indbringer en (rets)afgørelse til fornyet behandling ved en højere instans
Som navneord: anke
Handlingstype: beslutning

 Anlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indleder en retssag mod nogen
Betydning: 2 af 2
Som navneord: anlæggelse; anlægning
Handlingstype: beslutning

 Anmoder

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: anmodning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ansøger  

 Annullerer

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: annulering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ophæver   opsiger  

 Ansøger

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: ansøgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anmoder   søger  

 Anvender

Forvaltningshandling hvor nogen bruger materielle og immaterielle ressourcer
Som navneord: anvendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: benytter  

 Anviser

Forvaltningshandling hvor nogen henviser nogen til en relevant handling eller initiativ
Som navneord: anvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: henviser   visiterer (betydning 1)  

 Assisterer

Forvaltningshandling hvor nogen hjælper med at løse en opgave eller et problem
Som navneord: assistance
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bistår   faciliterer   hjælper   støtter   supporterer  

 Attesterer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: attestation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: godkender   påtegner   underskriver  

 Autoriserer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons kvalifikationer til at udøve en bestemt form for virksomhed
Som navneord: autorisation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   bemyndiger   certificerer   godkender  

 Bekræfter

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: bekræftelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   anerkender   godkender   stadfæster   tillader  

 Bemyndiger

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons kvalifikationer til at udøve en bestemt form for virksomhed
Som navneord: bemyndigelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   autoriserer   certificerer   godkender  

 Benytter

Forvaltningshandling hvor nogen bruger materielle og immaterielle ressourcer
Som navneord: benyttelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anvender  

 Beskikker

Forvaltningshandling hvor nogen udpeger eller udnævner nogen til et offentligt hverv
Som navneord: beskikkelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: indstiller (betydning 1)   udnævner   udpeger   udvælger  

 Beslaglægger

Forvaltningshandling hvor nogen tager noget i forvaring eller besiddelse
Som navneord: beslaglæggelse; beslaglægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fratager   inddrager (betydning 2)   konfiskerer   tilbageholder  

 Beslutter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger en endelig løsning på et problem eller et spørgsmål
Som navneord: beslutning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   bestemmer   vælger  

 Bestemmer

Forvaltningshandling hvor nogen vælger eller når frem til en afgørelse som resultat af en overvejelse
Som navneord: bestemmelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   beslutter   fastlægger   fastsætter   vedtager   vælger  

 Bevilger

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse eller tilladelse
Som navneord: bevilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tildeler   tilkender  

 Bistår

Forvaltningshandling hvor nogen støtter ved at give råd eller vejledning eller ved at yde praktisk, økonomisk eller anden hjælp
Som navneord: bistand
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   faciliterer   hjælper   støtter   supporterer  

 Certificerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver en attest der dokumenterer særlige kvaliteter, kvalifikationer eller lignende
Som navneord: certificering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   autoriserer   bemyndiger   godkender  

 Delegerer

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager et ansvar eller en opgave med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: delegering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fordeler   organiserer  

 Deltager

Forvaltningshandling hvor nogen er med i en aktivitet
Som navneord: deltagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: medvirker  

 Dispenserer

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: dispensation; dispensering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: eftergiver   fritager  

 Eftergiver

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: eftergivelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: dispenserer   fritager  

 Erstatter

Forvaltningshandling hvor noget træder i stedet for noget andet
Betydning: 1 af 2
Som navneord: erstatning
Handlingstype: beslutning

 Faciliterer

Forvaltningshandling hvor nogen gør noget muligt eller lettere
Som navneord: facilitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   fremmer   hjælper   støtter  

 Fastlægger

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: fastlæggelse; fastlægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastsætter   standardiserer   vedtager  

 Fastsætter

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: fastsættelse; fastsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastlægger   standardiserer   vedtager  

 Forbereder

Forvaltningshandling hvor nogen indleder et arbejde som senere kan fortsættes og føre til et bestemt, ønsket resultat
Som navneord: forberedelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: planlægger   tilrettelægger  

 Forbyder

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: forbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: påbyder   pålægger  

 Fordeler

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: fordeling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: delegerer   organiserer  

 Forhandler

Forvaltningshandling hvor nogen forsøger at løse en konflikt eller nå frem til en indbyrdes aftale
Som navneord: forhandling
Handlingstype: beslutning

 Forsikrer

Forvaltningshandling hvor nogen indgiver nogen (en følelse af) sikkerhed vedrørende noget ved at ytre sig mundtligt eller skriftligt om det
Betydning: 2 af 2
Som navneord: forsikring
Handlingstype: beslutning
Relaterede: garanterer  

 Forvalter

Forvaltningshandling hvor nogen administrerer eller bestyrer eksempelvis en lov, et pengebeløb, et embede eller en virksomhed
Som navneord: forvaltning
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: administrerer  

 Fratager

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Som navneord: fratagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   inddrager (betydning 2)   konfiskerer   tilbageholder  

 Fremmer

Forvaltningshandling hvor nogen bevirker fremgang for noget
Som navneord: fremme
Handlingstype: beslutning
Relaterede: faciliterer   styrker  

 Fritager

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: fritagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: dispenserer   eftergiver  

 Fører

Forvaltningshandling hvor nogen står for eller udfører en aktivitet
Som navneord: førelse
Handlingstype: beslutning

 Garanterer

Forvaltningshandling hvor nogen lover at tage ansvaret for eller giver sikkerhed for noget
Som navneord: garanti
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bekræfter   forsikrer (betydning 2)   godkender  

 Genoptager

Forvaltningshandling hvor nogen fortsætter noget
Som navneord: genoptagelse; genoptagning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: opfølger  

 Godkender

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: godkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   akkrediterer   anerkender   attesterer   autoriserer   bekræfter   certificerer   tillader  

 Henviser

Forvaltningshandling hvor nogen henviser nogen eller noget til en relevant handling eller initiativ
Som navneord: henvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anviser   visiterer (betydning 1)  

 Hjælper

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn om assistance
Som navneord: hjælp
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   faciliterer   supporterer  

 Hører

Forvaltningshandling hvor nogen lytter til hvad nogen har at sige om noget
Som navneord: høring
Handlingstype: beslutning
Relaterede: inddrager (betydning 1)   involverer  

 Håndhæver

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for, eventuelt med magt, at en lov, en regel, et forbud, et princip eller lignende overholdes
Som navneord: håndhævelse
Handlingstype: beslutning

 Igangsætter

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget i gang
Som navneord: igangsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: initierer   iværksætter  

 Implementerer

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget i kraft eller fører noget ud i livet
Som navneord: implementering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: gennemfører  

 Inddrager

Forvaltningshandling hvor nogen medtager eller involverer nogen eller noget i noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: inddragelse; inddragning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: hører   involverer  

 Inddrager

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Betydning: 2 af 2
Som navneord: inddragelse; inddragning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   konfiskerer   tilbageholder  

 Indfører

Forvaltningshandling hvor nogen lader noget nyt træde i kraft eller funktion, få udbredelse eller lignende
Som navneord: indførelse
Handlingstype: beslutning

 Indgår

Forvaltningshandling hvor nogen tilslutter sig en kontrakt, overenskomst, aftale eller lignende
Som navneord: indgåelse
Handlingstype: beslutning

 Initierer

Forvaltningshandling hvor nogen tager initiativ til noget eller sætter noget i gang
Som navneord: initiering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: igangsætter   iværksætter  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Betydning: 1 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   udnævner   udpeger   udvælger  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen fremsætter et forslag, en anbefaling eller lignende
Betydning: 2 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anbefaler   visiterer (betydning 1)  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen ophører med en bestemt aktivitet
Betydning: 3 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afslutter   afvikler (betydning 2)   nedlægger  

 Involverer

Forvaltningshandling hvor nogen inddrager nogen som deltager eller part i noget
Som navneord: involvering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: hører   inddrager (betydning 1)  

 Justerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: justering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: regulerer   tilpasser  

 Konfiskerer

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Som navneord: konfiskering; konfiskation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   inddrager (betydning 2)   tilbageholder  

 Konstituerer

Forvaltningshandling hvor nogen nedsætter eller etablerer noget med en bestemt bemyndigelse, beslutningsdygtighed eller opgave
Betydning: 1 af 2
Som navneord: konstituering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: nedsætter (betydning 1)   sammensætter  

 Konstituerer

Forvaltningshandling hvor nogen indsætter nogen midlertidigt i en stilling eller på en post
Betydning: 2 af 2
Som navneord: konstituering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udnævner   udpeger   udvælger  

 Kontraherer

Forvaltningshandling hvor nogen indgår en kontrakt eller aftale
Som navneord: kontrahering
Handlingstype: beslutning

 Kontrollerer

Forvaltningshandling hvor nogen efterser noget eller nogen for at finde ud af om alt er i orden
Som navneord: kontrol
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tester   visiterer (betydning 2)  

 Koordinerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer og organiserer ud fra et overordnet formål
Som navneord: koordinering; koordination
Handlingstype: beslutning
Relaterede: organiserer   strukturerer  

 Leder

Forvaltningshandling hvor nogen udøver organisatorisk eller politisk bestemmende indflydelse
Som navneord: ledelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: administrerer   styrer  

 Medvirker

Forvaltningshandling hvor nogen deltager i et arbejde eller ved udførelsen af en opgave sammen med andre
Som navneord: medvirken
Handlingstype: beslutning
Relaterede: deltager  

 Nedsætter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger eller etablerer noget med en bestemt bemyndigelse, beslutningsdygtighed eller opgave
Betydning: 1 af 2
Som navneord: nedsættelse; nedsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: konstituerer (betydning 1)   sammensætter   udvælger  

 Nedsætter

Forvaltningshandling hvor nogen reducerer en størrelse, pris, værdi eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: nedsættelse; nedsætning
Handlingstype: beslutning

 Opfølger

Forvaltningshandling hvor nogen fortsætter eller genoptager noget med henblik på at fuldende eller supplere
Som navneord: opfølgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: genoptager  

 Ophæver

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: ophævelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: annullerer   opsiger  

 Opsiger

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: opsigelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: annullerer   ophæver  

 Organiserer

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: organisering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: delegerer   fordeler   koordinerer   strukturerer   tilrettelægger  

 Overvåger

Forvaltningshandling hvor nogen efterser noget eller nogen for at finde ud af om alt er i orden
Som navneord: overvågning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: kontrollerer  

 Planlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indleder et arbejde som senere kan fortsættes og føre til et bestemt, ønsket resultat
Som navneord: planlægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbereder   tilrettelægger  

 Påbyder

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: påbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbyder   pålægger  

 Pålægger

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: pålægning; pålæggelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbyder   påbyder  

 Påtaler

Forvaltningshandling hvor nogen omtaler noget som utilladeligt eller i strid med en gældende norm eller praksis
Som navneord: påtale
Handlingstype: beslutning

 Påtegner

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: påtegning; påtegnelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: attesterer   godkender   underskriver  

 Ratificerer

Forvaltningshandling hvor nogen formelt tilslutter sig en international aftale
Som navneord: ratificering; ratifikation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: godkender   stadfæster   underskriver  

 Regulerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: regulering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: justerer   tilpasser  

 Samarbejder

Forvaltningshandling hvor nogen arbejder sammen om en opgave eller et fælles mål
Som navneord: samarbejde
Handlingstype: beslutning

 Sammensætter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Som navneord: sammensætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: konstituerer (betydning 1)   nedsætter (betydning 1)   udvælger  

 Stadfæster

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: stadfæstelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bekræfter   godkender   ratificerer   underskriver  

 Standardiserer

Forvaltningshandling hvor nogen vedtager og anvender et sæt principper eller regler for hvordan noget skal være
Som navneord: standardisering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fastlægger   fastsætter  

 Strukturerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: strukturering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: koordinerer   organiserer   tilrettelægger  

 Styrer

Forvaltningshandling hvor nogen udøver organisatorisk eller politisk bestemmende indflydelse
Som navneord: styring; styrelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: administrerer   leder  

 Styrker

Forvaltningshandling hvor nogen bevirker fremgang for noget
Som navneord: styrkelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fremmer  

 Støtter

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn om assistance
Som navneord: støtte
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   faciliterer   hjælper   supporterer  

 Søger

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: søgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ansøger  

 Tegner

Forvaltningshandling hvor nogen indgår en retligt bindende aftale
Som navneord: tegning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: aftaler   underskriver  

 Tilbageholder

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger noget eller begrænser nogens frihed
Som navneord: tilbageholdelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   inddrager (betydning 2)   konfiskerer  

 Tilbyder

Forvaltningshandling hvor nogen opfordrer nogen til gratis eller mod betaling at modtage noget
Som navneord: tilbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udbyder (betydning 2)  

 Tildeler

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse
Som navneord: tildeling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bevilger   tilkender  

 Tillader

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: tilladelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   anerkender   bekræfter   godkender  

 Tilkender

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse
Som navneord: tilkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bevilger   tildeler  

 Tilpasser

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: tilpasning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: justerer   regulerer  

 Tilrettelægger

Forvaltningshandling hvor nogen planlægger og organiserer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: tilrettelæggelse; tilrettelægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbereder   organiserer   planlægger   strukturerer  

 Udnævner

Forvaltningshandling hvor nogen udvælger eller udpeger nogen til at udøve en bestemt aktivitet eller have en bestemt stilling eller position
Som navneord: udnævnelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   udpeger   udvælger  

 Udpeger

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Som navneord: udpegelse; udpegning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   udnævner   udvælger  

 Udskyder

Forvaltningshandling hvor nogen flytter noget til et senere tidspunkt
Som navneord: udskydelse; udskydning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udsætter  

 Udsteder

Forvaltningshandling hvor nogen udfærdiger et dokument med officiel gyldighed
Som navneord: udstedelse
Handlingstype: beslutning

 Udsætter

Forvaltningshandling hvor nogen flytter noget til et senere tidspunkt
Som navneord: udsættelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udskyder  

 Udvælger

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen eller noget blandt flere muligheder
Som navneord: udvælgelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   nedsætter (betydning 1)   sammensætter   udnævner   udpeger   vælger  

 Underskriver

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: underskrivelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: attesterer   godkender   påtegner   ratificerer   stadfæster   tegner  

 Vedtager

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: vedtagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastlægger   fastsætter   vælger  

 Visiterer

Forvaltningshandling hvor nogen henviser en person til en relevant foranstaltning
Betydning: 1 af 2
Som navneord: visitation; visitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anviser   henviser   indstiller (betydning 2)  

 Visiterer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger om en person har ulovlige genstande gemt på kroppen, i tøjet eller i en medbragt taske, kuffert eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: visitation; visitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: kontrollerer  

 Vælger

Forvaltningshandling hvor nogen beslutter sig for noget eller nogen
Som navneord: valg
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   beslutter   bestemmer   udvælger   vedtager