Forvaltningshandlinger

De handlinger, eller hensigtsstyrede begivenheder, som myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører.

Valg af handlingstype

Vis: Alle  Beslutning  Information  Ressource  Økonomi 

Information: Forvaltningshandlinger vedrørende undersøgelse, håndtering, formidling eller kontrol af information.

 Administrerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer, leder og/eller udfører opgaver på grundlag af givne love og regler
Som navneord: administration
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: forvalter   leder   styrer  

 Adviserer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: advis; advisering
Handlingstype: information
Relaterede: informerer   oplyser   underretter   varsler  

 Afprøver

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en prøve eller vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: afprøvning
Handlingstype: information
Relaterede: prøver   tester  

 Ajourfører

Forvaltningshandling hvor nogen justerer oplysninger efter aktuelle fakta
Som navneord: ajourføring
Handlingstype: information
Relaterede: opdaterer  

 Analyserer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger noget systematisk med henblik på en grundig beskrivelse
Som navneord: analyse
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Anbefaler

Forvaltningshandling hvor nogen foreslår noget idet man samtidig beskriver det som godt eller hensigtsmæssigt
Som navneord: anbefaling
Handlingstype: information
Relaterede: indstiller (betydning 2)  

 Anmelder

Forvaltningshandling hvor nogen indberetter nogen eller noget til en myndighed
Som navneord: anmeldelse
Handlingstype: information
Relaterede: indberetter  

 Annoncerer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: annoncering
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   offentliggør   publicerer  

 Bearbejder

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: bearbejdning; bearbejdelse
Handlingstype: information
Relaterede: redigerer  

 Bedømmer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: bedømmelse
Handlingstype: information
Relaterede: evaluerer   klassificerer   vurderer  

 Bekendtgør

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: bekendtgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   kundgør   meddeler   offentliggør   publicerer  

 Beregner

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: beregning
Handlingstype: information
Relaterede: kalkulerer   opgør   udregner  

 Besvarer

Forvaltningshandling hvor nogen svarer på noget
Som navneord: besvarelse
Handlingstype: information

 Beviser

Forvaltningshandling hvor nogen indsamler og fremlægger materiale der eksempelvis kan bruges som dokumentation
Som navneord: bevis
Handlingstype: information
Relaterede: dokumenterer   godtgør (betydning 2)  

 Diagnosticerer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger med henblik på at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Som navneord: diagnosticering
Handlingstype: information
Relaterede: udreder (betydning 1)   undersøger  

 Dokumenterer

Forvaltningshandling hvor nogen indsamler og fremlægger materiale der eksempelvis kan bruges som bevis
Som navneord: dokumentation
Handlingstype: information
Relaterede: beviser   godtgør (betydning 2)  

 Evaluerer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: evaluering
Handlingstype: information
Relaterede: bedømmer   vurderer  

 Formidler

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: formidling
Handlingstype: information
Relaterede: informerer   oplyser   publicerer   rapporterer   underretter   underviser  

 Formulerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver en idé eller tanke en bestemt sproglig form
Som navneord: formulering
Handlingstype: information
Relaterede: redigerer   udarbejder   udformer   udfærdiger  

 Forsker

Forvaltningshandling hvor nogen ser grundigt på noget for at finde sammenhænge og årsager
Som navneord: forskning
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Forvalter

Forvaltningshandling hvor nogen administrerer eller bestyrer eksempelvis en lov, et pengebeløb, et embede eller en virksomhed
Som navneord: forvaltning
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: administrerer  

 Fremlægger

Forvaltningshandling hvor nogen præsenterer noget for nogen
Som navneord: fremlæggelse; fremlægning
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   fremsætter   offentliggør   publicerer   udgiver  

 Fremskaffer

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter information
Som navneord: fremskaffelse
Handlingstype: information
Relaterede: indhenter   indsamler   rekvirerer  

 Fremsætter

Forvaltningshandling hvor nogen kommer med en udtalelse, et forslag eller lignende, især af formel karakter eller i en formel sammenhæng
Som navneord: fremsættelse
Handlingstype: information
Relaterede: fremlægger   offentliggør  

 Godtgør

Forvaltningshandling hvor nogen påviser rigtigheden af noget
Betydning: 2 af 2
Som navneord: godtgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: beviser   dokumenterer  

 Indberetter

Forvaltningshandling hvor nogen formelt meddeler eller oplyser om bestemte forhold til eksempelvis en myndighed eller en overordnet
Som navneord: indberetning
Handlingstype: information
Relaterede: anmelder   rapporterer   registrerer  

 Indhenter

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: indhentning; indhentelse
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indsamler   rekvirerer  

 Indkalder

Forvaltningshandling hvor nogen beder nogen om at møde op eller at indsende noget på et bestemt sted og tidspunkt
Som navneord: indkaldelse
Handlingstype: information

 Indsamler

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: indsamling
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indhenter   rekvirerer  

 Informerer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: information; informering
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   meddeler   oplyser   orienterer   underretter   varsler  

 Journaliserer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger systematisk i et it-system
Som navneord: journalisering
Handlingstype: information
Relaterede: registrerer  

 Kalkulerer

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: kalkulation; kalkulering
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   opgør   udregner  

 Klassificerer

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer en klasse eller kategori ud fra bestemte karakteristika
Som navneord: klassifikation; klassificering
Handlingstype: information

 Kommenterer

Forvaltningshandling hvor nogen fremsætter bemærkninger til noget
Som navneord: kommentering
Handlingstype: information

 Kortlægger

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en systematisk og detaljeret gennemgang for at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Betydning: 1 af 2
Som navneord: kortlægning
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Kortlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indtegner eller lokaliserer på et geografisk kort
Betydning: 2 af 2
Som navneord: kortlægning
Handlingstype: information

 Kundgør

Forvaltningshandling hvor nogen meddeler formelt og gør offentligt kendt
Som navneord: kundgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   offentliggør   publicerer   udgiver  

 Meddeler

Forvaltningshandling hvor nogen giver, ofte formelt, skriftlig eller mundtlig oplysning om et forhold
Som navneord: meddelelse
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   informerer   oplyser   rapporterer   redegør   underretter   varsler  

 Måler

Forvaltningshandling hvor nogen registrerer en værdi
Som navneord: måling
Handlingstype: information

 Offentliggør

Forvaltningshandling hvor nogen gør noget kendt eller tilgængeligt for offentligheden
Som navneord: offentliggørelse
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   bekendtgør   formidler   fremlægger   fremsætter   kundgør   publicerer   udgiver  

 Opdaterer

Forvaltningshandling hvor nogen justerer oplysninger efter aktuelle fakta
Som navneord: opdatering
Handlingstype: information
Relaterede: ajourfører  

 Opgør

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: opgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   kalkulerer   udregner  

 Oplyser

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: oplysning
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   informerer   meddeler   orienterer   underretter   varsler  

 Orienterer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: orientering
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   informerer   oplyser   underretter  

 Prøver

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: prøvning
Handlingstype: information
Relaterede: afprøver   tester   undersøger   vurderer  

 Publicerer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: publicering
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   bekendtgør   formidler   fremlægger   kundgør   offentliggør   udgiver  

 Rapporterer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler en redegørelse om noget
Som navneord: rapportering
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   meddeler   redegør  

 Redegør

Forvaltningshandling hvor nogen fremstiller og forklarer, i detaljer, hvordan noget er forløbet, eller hvordan noget forholder sig
Som navneord: redegørelse
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   meddeler   rapporterer  

 Redigerer

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: redigering
Handlingstype: information
Relaterede: bearbejder   formulerer   udarbejder   udformer   udfærdiger  

 Registrerer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et register eller lignende
Som navneord: registrering
Handlingstype: information
Relaterede: bogfører   debiterer   indberetter   journaliserer   konterer   krediterer  

 Rekvirerer

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: rekvirering; rekvisition
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indhenter   indsamler  

 Reviderer

Forvaltningshandling hvor nogen ændrer og forbedrer en information ved en kritisk gennemgang
Betydning: 1 af 2
Som navneord: revision; revidering
Handlingstype: information

 Rådgiver

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden til nogen som orientering om hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre i en given situation
Som navneord: rådgivning
Handlingstype: information
Relaterede: vejleder  

 Takserer

Forvaltningshandling hvor nogen fastsætter eller anslår nogets værdi eller størrelse
Som navneord: taksering
Handlingstype: information
Relaterede: vurderer  

 Tester

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en prøve eller vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: testning
Handlingstype: information
Relaterede: afprøver   kontrollerer   prøver   undersøger   vurderer  

 Udarbejder

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udarbejdelse; udarbejdning
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udformer   udfærdiger  

 Udformer

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udformning
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udarbejder   udfærdiger  

 Udfærdiger

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udfærdigelse
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udarbejder   udformer  

 Udgiver

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: udgivelse
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   fremlægger   kundgør   offentliggør   publicerer  

 Udreder

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger med henblik på at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udredning
Handlingstype: information
Relaterede: diagnosticerer   undersøger  

 Udregner

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: udregning
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   kalkulerer   opgør  

 Udveksler

Forvaltningshandling hvor nogen gensidigt kommunikerer noget med nogen
Som navneord: udveksling
Handlingstype: information
Relaterede: videndeler  

 Underretter

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: underretning
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   informerer   meddeler   oplyser   varsler  

 Undersøger

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en systematisk og detaljeret gennemgang for at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Som navneord: undersøgelse
Handlingstype: information
Relaterede: analyserer   diagnosticerer   forsker   prøver   tester   udreder (betydning 1)  

 Underviser

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden og færdigheder
Som navneord: undervisning
Handlingstype: information
Relaterede: formidler  

 Varsler

Forvaltningshandling hvor nogen underretter nogen så vedkommende kan forberede sig på noget og indrette sig efter det
Som navneord: varsling
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   informerer   meddeler   oplyser   underretter  

 Vejleder

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden til nogen som orientering om hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre i en given situation
Som navneord: vejledning
Handlingstype: information
Relaterede: rådgiver  

 Videndeler

Forvaltningshandling hvor nogen deler viden og information med andre
Som navneord: videndeling
Handlingstype: information
Relaterede: udveksler  

 Vurderer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: vurdering
Handlingstype: information
Relaterede: bedømmer   evaluerer   prøver   takserer   tester