Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 06 Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende samfundets overordnede økonomi, herunder offentlige finanser og nationalregnskab, pengevæsen og det finansielle system, regional og kommunal låntagning, myndigheders tilskud fra staten, udligninger og refusioner samt internationale økonomiske relationer. Dækker også samfundets cybersikkerhed og -beredskab, digitalisering af samfundet, statistik vedrørende samfundsforhold og national standardisering
  Myndigheder
 • Alle statslige myndigheder
 • Ambassader
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Center for Cybersikkerhed, CFCS
 • Cybersikkerhedsrådet
 • Danmarks Nationalbank
 • Danmarks Statistik
 • Dansk Institut for Internationale Studier
 • Dansk Standard
 • Dataetisk Råd
 • Det Miljøøkonomiske Råd
 • Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)
 • Det Økonomiske Råd
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Digitaliseringsrådet
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansministeriet
 • Folketinget
 • Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Forsvarsministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Nationalt Center for Etik
 • Region
 • Rigsrevisionen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Statens Administration
 • Statsministeriet
 • Statsrevisorerne
 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Økonomiministeriet
 • Økonomistyrelsen
  Søgeord
 • Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik

   06.05 Offentlige finanser og nationalregnskab

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Omfatter overordnede opgaver med fastlæggelse og styring af de offentlige finanser, herunder overblik og aftaler, samt udarbejdelse af statsbudget/regnskab og det samlede nationalregnskab. Statistik vedrørende offentlige finanser og nationalregnskab, se 06.40.05.29 Statistik vedrørende økonomi
   Myndigheder
  • Danmarks Statistik
  • Det Miljøøkonomiske Råd
  • Det Økonomiske Råd
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Finansministeriet
  • Folketinget
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Region
  • Rigsrevisionen
  • Statsrevisorerne
  • Økonomiministeriet
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Offentlige finanser og nationalregnskab
  •  06.05.03 Samlede offentlige finanser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   De samlede offentlige finanser består af statens, kommunernes og regionernes økonomi, der i nogle situationer skal ses som et hele
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Region
    Søgeord
   • Budgetlov
   • EU's finanspagt
   • Finanspagt, EU's
   • Samlede offentlige finanser
   • Udgiftsstyring, samlede offentlige finanser
  •  06.05.05 Statsbudget 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udarbejdelse af statsbudgettet (finansloven). Drift og vedligeholdelse af systemet, der samler data fra ministerier og styrelser i statens samlede budget, finansloven, se 67.50.28.25 Drift og udvikling af Statens Bevillingslovsystem, SB
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Finanslov
   • Finanslovsudarbejdelse
   • Statsbudget
   • Udarbejdelse, finanslov
  •  06.05.10 Statsregnskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende statsregnskabet. Regeringen skal inden seks måneder efter finansårets afslutning fremlægge regnskab for Folketinget for det forgangne finansår. Drift og vedligeholdelse af systemet, der indsamlinger regnskabsdata til brug for statsregnskabet, se 67.50.28.15 Drift og udvikling af Statens Koncernsystem, SKS. Nationalregnskabet, se 06.05.25.05 Nationalregnskabet
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Folketinget
   • Rigsrevisionen
   • Statsrevisorerne
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Statsregnskabet
  •  06.05.15 Økonomiaftaler mellem regeringen, kommuner og regioner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forhandlinger og aftaler mellem regeringen, kommuner og regioner
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Den samlede økonomi i kommuner og regioner, økonomiaftaler om
   • Økonomiaftaler mellem regeringen, kommuner og regioner
  •  06.05.20 Økonomiske overblik 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende overordnede økonomiske redegørelser, rapporter, nøgletal og lignende
    Myndigheder
   • Det Miljøøkonomiske Råd
   • Det Økonomiske Råd
   • Region
   • Økonomiministeriet
    Søgeord
   • Økonomiske overblik
  •  06.05.22 Økonomiske regnemodeller 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende økonomiske regnemodeller, der kan hjælpe med at vurdere de økonomiske konsekvenser af politiske initiativer eller forudsige udviklingen i dansk økonomi
    Myndigheder
   • Danmarks Statistik
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Finansministeriet
   • Økonomiministeriet
    Søgeord
   • Beregning af samfundsøkonomien, økonomiske regnemodeller
   • Økonomiske analyser, økonomiske regnemodeller
   • Økonomiske modeller
   • Økonomiske regnemodeller
  •  06.05.25 Nationalregnskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udarbejdelse af nationalregnskabet
    Myndigheder
   • Danmarks Statistik
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
    Søgeord
   • Nationalregnskabet

   06.10 Pengevæsen og det finansielle system

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende opretholdelse et sikkert pengevæsen samt regulering af pengeomsætning og kreditgivning, herunder sikring af stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system
   Myndigheder
  • Danmarks Nationalbank
  • Danmarks Statistik
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Centralbankvirksomhed
  • Danmarks centralbank. Danmarks Nationalbank
  • Danmarks Nationalbanks sikring af sikre betalinger
  • Danmarks Nationalbanks sikring af stabile priser
  • Danmarks Nationalbanks sikring af stabilitet i det finansielle system
  • Pengevæsen og det finansielle system
  •  06.10.13 Nationalt finansielt grundlag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Danmarks finansielle grundlag, herunder opretholdelse af et stabilt finansielt system og et sikkert pengevæsen samt statsgældsforvaltning
    Myndigheder
   • Danmarks Nationalbank
   • Danmarks Statistik
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Erhvervsministeriet
   • Finansministeriet
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Det finansielle system
   • Nationalt finansielt grundlag
   • Penge
   • Pengeskabelse
   • Sikring af pengevæsenet
   • Stabilitet i det finansielle system

   06.16 Regional og kommunal låntagning

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Regulering vedrørende kommuners og regioners muligheder for at optage lån, herunder godkendelser og dispensationer. Dækker også regulering af Kommunekredit, kreditforeningen af kommuner og regioner
   Myndigheder
  • Erhvervsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Region
   Søgeord
  • Regional og kommunal låntagning

   06.30 Myndigheders tilskud, udligninger og refusioner

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Kommuner, regioner, Grønland og Færøerne modtager tilskud fra staten ligesom der er etableret forskellige udligningsordninger mellem kommunerne. Endvidere afholder kommunerne forskellige udgifter, som staten refunderer helt eller delvis.
   Myndigheder
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Finansministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Region
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Statens Administration
  • Statsministeriet
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Myndigheders tilskud, udligninger og refusioner
  •  06.30.02 Kommunal udligning og generelle tilskud 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der er flere forskellige udligningsordninger mellem kommunerne baseret dels på udgifter og indtægter, dels på geografisk beliggenhed. Desuden giver staten årligt et generelt tilskud, ofte omtalt som bloktilskud
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Kommunal udligning og generelle tilskud
   • Udligningsforhandlinger
  •  06.30.04 Tilskud til Ertholmene 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilskud til Ertholmene (Christiansø og Frederiksø)
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Forsvarsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
    Søgeord
   • Tilskud til Ertholmene
  •  06.30.06 Regionernes finansiering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regionernes finansiering er sammensat af finansiering fra staten og finansiering fra kommunerne. Regionerne kan ikke opkræve skatter. Styring af regionerne, se 05.05.40.05 Regionernes styrelse
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Regionernes finansiering
  •  06.30.08 Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Som en del af rigsfællesskabet er der en række forskellige økonomiske relationer mellem staten og Grønlands Selvstyre
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Rigsfællesskabet, økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten
   • Økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten
  •  06.30.09 Statstilskud til Færøerne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Som en del af rigsfællesskabet er der en række forskellige økonomiske relationer mellem staten og Færøernes hjemmestyre
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Rigsfællesskabet, statstilskud til Færøerne
   • Statstilskud til Færøerne
  •  06.30.10 Myndigheders refusioner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende myndigheders refusioner
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Statens Administration
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Myndigheders refusioner
  •  06.30.15 Takster mellem myndigheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende fastsættelse af offentlige takster for modtagelse af offentlige tjenester eller for betaling for private udbyderes ydelser til det offentlige
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
    Søgeord
   • Takster mellem myndigheder
  •  06.30.20 Overblik over statens tilskudspuljer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overblik over tilskudspuljer fra statens ministerier
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Overblik over statens tilskudspuljer
   • Overblik over tilskudspuljer fra statens ministerier

   06.35 Internationale økonomiske relationer

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende internationale økonomiske relationer som eksempelvis EU-bidrag, EU-støtte, bidrag til internationale organisationer samt udviklingsbistand til andre lande
   Myndigheder
  • Ambassader
  • Dansk Institut for Internationale Studier
  • Finansministeriet
  • Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU
  • Udenrigsministeriet
  • Økonomistyrelsen
   Søgeord
  • Internationale økonomiske relationer
  •  06.35.05 EU-bidrag og EU-støtte 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende administration af Danmarks bidrag til Den Europæiske Union (EU) samt EU-støtte til Danmark
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Økonomistyrelsen
    Søgeord
   • Danmarks nettobidrag til Den Europæiske Union (EU)
   • Det danske nettobidrag til Den Europæiske Union (EU)
   • EU-bidrag og EU-støtte
  •  06.35.10 Økonomiske bidrag til internationale organisationer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende administration og betaling af Danmarks bidrag til internationale organisationer. Danmarks bidrag til henholdsvis Den Europæiske Union og udviklingsbistand dækkes af andre opgaveområder. Danmarks økonomiske bidrag til Den Europæiske Union, se 06.35.05.05 Danmarks økonomiske bidrag til Den Europæiske Union (EU)
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Økonomiske bidrag til internationale organisationer
  •  06.35.15 Internationalt udviklingssamarbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Danmarks samlede offentlige udviklingssamarbejde, såvel bilateralt som multilateralt
    Myndigheder
   • Ambassader
   • Dansk Institut for Internationale Studier
   • Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Internationalt udviklingssamarbejde

   06.37 Samfundets cybersikkerhed og -beredskab

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Cybersikkerheden og -beredskabet skal styrke det danske samfunds beskyttelse af kritisk it-infrastruktur, herunder større modstandsdygtighed mod trusler mod samfundsvigtig it-teknologi samt imødegåelse af cyberangreb
   Myndigheder
  • Center for Cybersikkerhed, CFCS
  • Cybersikkerhedsrådet
  • Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Cyberberedskab
  • Samfundets cybersikkerhed og -beredskab
  •  06.37.05 Cybertrusler mod samfundet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   En trussel mod samfundet er, at internettet bruges til at spionere mod Danmark og til at forsøge at afdække vigtige it-systemer og stjæle viden. Den enkelte myndigheds it-sikkerhed, se 68.55.20 Myndighedens interne it-sikkerhedsadministration
    Myndigheder
   • Center for Cybersikkerhed, CFCS
   • Cybersikkerhedsrådet
   • Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Forsvarets Efterretningstjeneste
   • Forsvarsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Sikkerhedsstyrelsen
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Cybertrusler mod samfundet
   • Datasikkerhed, cybertrusler mod samfundet
   • Informationssikkerhed, cybertrusler mod samfundet

   06.38 Samfundsdigitalisering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende understøttelse af et digitalt Danmark, herunder strategier for et sammenhængende digitalt Danmark, overordnede rammer for digitaliseringen af samfundet, herunder tværgående arkitektur, data og it-standarder, tværgående it-løsninger, dataetik, tilgængelighedskrav samt generel kommunikation og information om it
   Myndigheder
  • Alle statslige myndigheder
  • Dataetisk Råd
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Digitaliseringsrådet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Nationalt Center for Etik
  • Region
  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
   Søgeord
  • Digital forvaltning
  • Digitalisering af samfundet
  • E-forvaltning
  • E-government
  • It-governance
  • Offentlig digitalisering
  • Samfundsdigitalisering
  •  06.38.05 Strategier for et sammenhængende digitalt Danmark 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnede strategier vedrørende digitalisering af det danske samfund
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsrådet
   • Digitaliseringsstyrelsen
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Strategier for Danmarks digitale fremtid
   • Strategier for et sammenhængende digitalt Danmark
  •  06.38.10 Digital infrastruktur 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   De overordnede rammer for digitaliseringen af samfundet, herunder tværgående arkitektur, data og it-standarder. Opgaver vedrørende elektronisk kommunikationsnet som bredbånd og mobilnet, se 34.45 Tele og internet
    Myndigheder
   • Alle statslige myndigheder
   • Dataetisk Råd
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Nationalt Center for Etik
   • Region
   • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
    Søgeord
   • Datadistributørkatalog, oversigt over større distributører af data i den offentlige sektor
   • Datavejviser.dk, katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor
   • Datavejviseren, datavejviser.dk, katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor
   • Digital infrastruktur
   • FDA begreber, oversigt over begreber, defineret og anvendt i arkitekturprodukter i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)
   • FDA ordbogen, oversigt over begreber, defineret og anvendt i arkitekturprodukter i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)
   • FDA, arkitektur.digst.dk
   • FDA-begreber, oversigt over begreber, defineret og anvendt i arkitekturprodukter i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)
   • FDA-ordbogen, oversigt over begreber, defineret og anvendt i arkitekturprodukter i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA)
   • FORM, den fællesoffentlige forretningsreferencemodel, form-online.dk, kategorisering af offentlige opgaver, emnesystematik vedrørende offentlige opgaver, FORM klassifikation
   • Fællesoffentlig digital infrastruktur
   • Modelkataloget, oversigt over begrebs- og datamodeller
   • Sprogteknologi.dk, samling af metadatabeskrivelser om danske sprogressourcer
  •  06.38.15 Tilgængelighedskrav til websteder og mobilapplikationer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilgængelighedskrav til websteder og mobilapplikationer
    Myndigheder
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
    Søgeord
   • Tilgængelighedskrav til websteder og mobilapplikationer
  •  06.38.20 Generel kommunikation og information om it 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Information og kommunikation vedrørende anvendelse af it, herunder understøtte og forbedre indsatsen for de borgere, der har svært ved at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder samt rådgivning om sikkerhedsspørgsmål vedrørende færdsel på internettet
    Myndigheder
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
    Søgeord
   • Generel kommunikation og information om it

   06.40 Statistik

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende den nationale statistik, herunder organiseringen af det statistiske arbejde
   Myndigheder
  • Danmarks Statistik
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   Søgeord
  • Statistik
  •  06.40.05 Statistik vedrørende samfundsforhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende den nationale statistik, herunder indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af alle typer af statistikker
    Myndigheder
   • Danmarks Statistik
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
    Søgeord
   • Formidling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold
   • Indsamling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold
   • National statistik
   • Statistik vedrørende samfundsforhold
   • Udarbejdelse af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold
   • Udvikling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold

   06.45 Standardisering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende nationale standardiseringsorganer og standardiseringsinitiativer
   Myndigheder
  • Dansk Standard
  • Erhvervsministeriet
   Søgeord
  • Standardisering
  •  06.45.05 National standardisering og certificering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende national standardisering. International standardisering, se 02.10.05.04 Danmarks aftaler med internationale standardiseringsorganer
    Myndigheder
   • Dansk Standard
   • Erhvervsministeriet
    Søgeord
   • National standardisering og certificering