Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 20 Sundhed

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, sundhedsberedskab samt behandling af sygdom på sygehuse og i praksissektoren
  Myndigheder
 • Abortankenævnet
 • Ankenævnet for Patienterstatningen
 • Ankestyrelsen
 • Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 • Det Etiske Råd
 • Det Nationale Råd for Folkesundhed
 • Det Psykiatriske Ankenævn
 • Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • Det videnskabsetiske komitésystem
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Erhvervsministeriet
 • Farmakopénævnet
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Medicinrådet
 • Medicintilskudsnævnet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Nationalt Genom Center
 • Nævnenes Hus
 • Patienterstatningen
 • Politiet
 • Psykolognævnet
 • Region
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Socialstyrelsen
 • Statens Institut for Folkesundhed
 • Statens Serum Institut
 • Styrelsen for Patientklager
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Syddansk Universitet
 • Søfartsstyrelsen
 • Tvangsbehandlingsnævnet
 • Udbetaling Danmark
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
  Søgeord
 • Sundhed
 • Sundhedsområdet
 • Sundhedspolitik

   20.02 Overordnede opgaver på sundhedsområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Overordnede opgaver på sundhedsområdet
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Det Etiske Råd
  • Erhvervsministeriet
  • Kommune
  • Medicinrådet
  • Nationalt Genom Center
  • Psykolognævnet
  • Region
  • Social- og Indenrigsministeriet
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på sundhedsområdet
  •  20.02.02 Retten til sundhedsydelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der er forskellige betingelser for hvilken personkreds, der kan opnå ydelser på sundhedsområdet, eksempelvis bopælskriterium samt et socialt sikringskrav
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Retten til sundhedsydelser
  •  20.02.03 Bevis for retten til sundhedsydelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der udstedes bevis til borgere, der har ret til ydelser efter sundhedslovens bestemmelser. Ved midlertidige ophold i udlandet er der forskellige grader af dækning med sygesikringsydelser afhængig af, om opholdet er inden for rigsfællesskabet eller i et EU/EØS-land. Uden for disse områder dækker kun en privat rejseforsikring
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Søfartsstyrelsen
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Bevis for retten til sundhedsydelser
   • Offentlig sygesikring, bevis for retten til sundhedsydelser
   • Sygesikringsoplysninger, bevis for retten til sundhedsydelser
  •  20.02.04 Markedsføring af sundhedsydelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende markedsføring af sundhedsydelser
    Myndigheder
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Markedsføring af sundhedsydelser
  •  20.02.05 Puljer og tilskud på sundhedsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende puljer og tilskud på sundhedsområdet
    Myndigheder
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Puljer og tilskud på sundhedsområdet
  •  20.02.08 Ansvar for sygehusydelser og beregning af sygehusydelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende ansvar for sygehusydelser og beregning af sygehusydelser
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Ansvar for sygehusydelser og beregning af sygehusydelser
  •  20.02.10 Regionale sundhedsplaner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Sundhedsplanen er en samlet plan for regionernes opgaver på sundhedsområdet og består ofte af en række delplaner. Endvidere sker der en planlægning af de enkelte specialers fordeling mellem sygehusene
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Regionale sundhedsplaner
  •  20.02.15 Sundhedsaftaler og samarbejde på sundhedsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i hver region skal indgå en aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Dækker også socialt-lægeligt samarbejde og socialt-psykologisk samarbejde
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Sundhedsaftaler og samarbejde på sundhedsområdet
  •  20.02.18 Autorisationer på sundhedsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende autorisationer til personer inden for sundhedsområdet, sundhedspersoner og psykologer. Dækker endvidere autorisationsregisteret, der indeholder oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Psykolognævnet
   • Social- og Indenrigsministeriet
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Autorisation af sundhedspersoner
   • Autorisationer på sundhedsområdet
   • Autorisationsordninger på sundhedsområdet
   • Bortfald af retten til selvstændig faglig virksomhed for sundhedspersoner
   • Fraskrivelse af autorisation og frivillig indskrænkning af virksomhedsområde for sundhedspersoner
   • Fratagelse af sundhedspersoners autorisation
   • Generhvervelse af fraskrevet autorisation og ophævelse af frivilligt indskrænket virksomhedsområde for sundhedspersoner
   • Generhvervelse af frataget autorisation og ophævelse af indskrænket virksomhedsområde for sundhedspersoner
   • Inddragelse af sundhedspersoners autorisation
   • Midlertidig fratagelse af sundhedspersoners autorisation
   • Skærpet tilsyn med sundhedspersoner
   • Tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af autoriserede sundhedspersoner
  •  20.02.22 Sundhedsfaglige behandlingssteder og ydere indenfor praksissektoren 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering af og tilsyn med sundhedsfaglige behandlingssteder samt registrering af ydere indenfor praksissektoren
    Myndigheder
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
    Søgeord
   • Sundhedsfaglige behandlingssteder og ydere indenfor praksissektoren
  •  20.02.30 Etiske spørgsmål 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende etiske spørgsmål inden for sundhedsområdet
    Myndigheder
   • Det Etiske Råd
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Etik, etiske spørgsmål
   • Etiske spørgsmål
  •  20.02.40 National strategi for personlig medicin og individualiseret behandling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende national strategi for personlig medicin og individualiseret behandling
    Myndigheder
   • Nationalt Genom Center
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • National strategi for personlig medicin og individualiseret behandling
  •  20.02.50 Anbefalinger og vejledninger om lægemidler til regionerne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udarbejdelse af anbefalinger og vejledninger om lægemidler til regionerne
    Myndigheder
   • Medicinrådet
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Anbefalinger og vejledninger om lægemidler til regionerne
  •  20.05.05 Patientrettigheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Patienter i det danske sundhedsvæsen har en lang række rettigheder. Det gælder eksempelvis frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ventetidsgaranti, aktindsigt og erstatning. Patientrettighederne skal sikre, at patienters rettigheder, integritet og selvbestemmelsesret bliver respekteret. Klager over brud på patientrettigheder, se 20.40.05.05 Klager over brud på patientrettigheder
    Myndigheder
   • Kommune
   • Patienterstatningen
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Patienters retsstilling
   • Patienters rettigheder
   • Patientrettigheder
  •  20.05.15 Patientdata og sundhedsregistre 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Indberetning af patientdata og andre typer sundhedsdata til registre og databaser på sundhedsområdet med henblik på at anvende data i registrene til blandt andet forebyggelse, statistik og forskning. Forskere kan søge om adgang til data fra sundhedsregistrene, se 20.20.10.50 Forskerservice på sundhedsområdet
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
    Søgeord
   • Data om patienter, patientdata og sundhedsregistre
   • Data om sundhed, patientdata og sundhedsregistre
   • Indberetning af patientdata til registre og databaser på sundhedsområdet
   • Nationalt Patientindeks, NPI, digital velfærd, velfærdsteknologi
   • Patientdata og sundhedsregistre
   • Registrering af patientdata i registre og databaser på sundhedsområdet
   • Sundhedsdata, patientdata og sundhedsregistre
   • Sundhedsrelaterede digitale information på tværs af systemer, regioner og sektorer, Nationalt Patientindeks, NPI

   20.10 Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  De forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i forhold til borgerne skal skabe rammer for en sund levevis
   Myndigheder
  • Det Nationale Råd for Folkesundhed
  • Kommune
  • Region
  • Statens Institut for Folkesundhed
  • Statens Serum Institut
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Syddansk Universitet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
  • Profylakse, sygdomsforebyggelse
  • Sundhedsforebyggelse
  • Sygdomsforebyggelse
  •  20.10.05 Forebyggelse og sundhedsfremme 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Sundhedsrelaterede aktiviteter der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden
    Myndigheder
   • Det Nationale Råd for Folkesundhed
   • Kommune
   • Region
   • Statens Institut for Folkesundhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
   • Syddansk Universitet
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Befolkningens sundhedstilstand, forebyggelse og sundhedsfremme
   • Embedslægernes opgaver, forebyggelse og sundhedsfremme
   • Folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme
   • Forebyggelse og sundhedsfremme
   • Sundhedsfremmende kampagner, forebyggelse og sundhedsfremme
   • Sundhedskampagner, forebyggelse og sundhedsfremme
  •  20.10.10 Vaccinationer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der tilbydes gratis vaccinationer mod visse smitsomme sygdomme samt tilskud til vaccinationer af særlige risikogrupper
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Statens Serum Institut
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Vaccinationer
  •  20.10.15 Tandpleje 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommuner og regioner har en række forskellige tandplejetilbud til forskellige aldersgrupper samt til særlige befolkningsgrupper
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Tandpleje
  •  20.10.20 Hjemmesygepleje 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Hjemmesygeplejen skal blandt andet forebygge sygdom, fremme sundhed samt yde sygepleje til patienter, der har behov for det i tilfælde af akut eller kronisk sygdom
    Myndigheder
   • Kommune
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Hjemmesygepleje
  •  20.10.25 Sundhedsordninger for børn og unge 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommuner og regioner skal tilbyde forebyggende sundhedsydelser, der bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Sundhedsordninger for børn og unge
  •  20.10.30 Ernæringspræparater 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Personer, der er sikret i sygesikringens gruppe 1 og 2, har ret til tilskud til godkendte ernæringsprodukter, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.
    Myndigheder
   • Region
   • Styrelsen for Patientsikkerhed
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Ernæringspræparater
  •  20.10.35 Svangerskabsforebyggelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Man kan beskytte sig mod uønsket graviditet på mange måder, for eksempel via vejledning, forskellige præventionsmetoder eller sterilisation
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Svangerskabsforebyggelse
  •  20.10.40 Forebyggende undersøgelser til visse befolkningsgrupper 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Med henblik på at forebygge visse sygdomme bliver nogle befolkningsgrupper tilbudt en forebyggende undersøgelse, eksempelvis for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft
    Myndigheder
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Forebyggende undersøgelser til visse befolkningsgrupper

   20.14 Medicin og medicintilskud

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Medicin og medicinsk udstyr skal i stort omfang godkendes og kontrolleres af hensyn til patienternes sikkerhed. Regulering af salg af medicin, se 34.35.05.25 Handel med lægemidler
   Myndigheder
  • Farmakopénævnet
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Medicintilskudsnævnet
  • Region
  • Statens Serum Institut
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
   Søgeord
  • Medicin og medicintilskud
  •  20.14.05 Medicin og udstyr 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende overvågning af medicin og medicinsk udstyr samt sikring af patienter i forhold til medicin og udstyr. Herunder kontrol og godkendelse af medicin og medicinsk udstyr
    Myndigheder
   • Farmakopénævnet
   • Lægemiddelstyrelsen
   • Region
   • Statens Serum Institut
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Medicin og udstyr
  •  20.14.08 Medicintilskud 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Der ydes et generelt tilskud til receptpligtig medicin, som er godkendt som tilskudsberettiget. Ligeledes ydes der tilskud til køb af medicin til personer, der ud fra fastlagte kriterier, har ret til ydelser efter lovgivningen
    Myndigheder
   • Lægemiddelstyrelsen
   • Medicintilskudsnævnet
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Medicintilskud

   20.16 Dagligt akut sundhedsberedskab

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Det daglige akutte sundhedsberedskab skal sikre, at borgerne kan få hurtig hjælp ved uheld og pludseligt opstående sygdomme
   Myndigheder
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Region
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
   Søgeord
  • Dagligt akut sundhedsberedskab
  •  20.16.05 Akut sundhedsberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Sundhedsvæsenets beredskab i forhold til den daglige akutte konkrete indsats. Det planmæssige grundlag, se 20.02.10.15 Akutplaner
    Myndigheder
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Akut sundhedsberedskab
   • Grundberedskab, akut sundhedsberedskab

   20.17 Sundhedsberedskab ved særlige hændelser

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsnet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet med videre ud over det daglige beredskab ved ulykker og katastrofer, herunder terror og krig
   Myndigheder
  • Kommune
  • Region
  • Statens Serum Institut
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
   Søgeord
  • Sundhedsberedskab ved forsyningssvigt
  • Sundhedsberedskab ved katastrofer
  • Sundhedsberedskab ved krig
  • Sundhedsberedskab ved større ulykker
  • Sundhedsberedskab ved særlige hændelser
  • Sundhedsberedskab ved terror
  •  20.17.05 Overordnede forhold vedrørende sundhedsberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Nogle beredskabsopgaver er tværgående og omfatter flere forskellige myndigheder, eksempelvis den koordinerende ledelsesopgave
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Statens Serum Institut
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Overordnede forhold vedrørende sundhedsberedskab
  •  20.17.10 Sygehusberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Sygehusene skal have et beredskab til eksempelvis at kunne modtage og behandle et større antal patienter
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Sygehusberedskab
  •  20.17.15 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Beredskabet i den primære sundhedssektor skal under større ulykker, katastrofer med videre sikre en videreførelse af de daglige opgaver, tilpasset de ændrede krav samt yderligere varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Den primære sundhedstjeneste ligger uden for sygehusene
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Sundheds- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Beredskabet i den primære sundhedstjeneste
   • Evakueringsplan, plejecentre