Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 26 Social service og omsorg

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende sociale pensioner, sociale kontantydelser, hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne, personlig hjælp, omsorg og pleje, bistandsordninger som eksempelvis botilbud og opholdssteder for voksne, støtte til særligt udsatte grupper, særlig støtte til børn og unge samt anbringelser og foranstaltninger i forhold til børn og unge. Dækker ogå integration
  Myndigheder
 • Ankestyrelsen
 • ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Byretter
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Børnerådet
 • Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme
 • Center for Rusmiddelforskning
 • Center for selvmordsforskning
 • Center Mod Menneskehandel
 • Danmarks Statistik
 • Den Nationale Tolke Myndighed (DNTM)
 • Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)
 • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Det Centrale Handicapråd
 • Det Nationale Integrationsråd
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Erhvervsministeriet
 • Familieretshuset
 • Finansministeriet
 • Frivilligrådet
 • Gældsstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Kulturministeriet
 • Lokale integrationsråd
 • Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK)
 • Politiet
 • Region
 • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
 • Sammenslutningen af Ældreråd
 • Seniorpensionsenheden
 • Skatteministeriet
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Socialtilsyn
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Udlændingestyrelsen
 • Ungdomskriminalitetsnævnet
 • Ungekriminalforsorgen
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Søgeord
 • Den sociale indsats, digital velfærd, velfærdsteknologi
 • Omsorgsområdet
 • Omsorgspolitik
 • Social service og omsorg
 • Social- og omsorgspolitik
 • Socialområdet
 • Socialpolitik

   26.05 Overordnede opgaver på social- og omsorgsområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Nogle opgaver er tværgående i forhold til flere eller alle opgaver inden for social- og integrationsområdet, eksempelvis specialiserede og komplicerede problemstillinger, borgerens retssikkerhed, indsatsen mod socialt bedrageri samt puljer og tilskud til sociale og humanitære formål
   Myndigheder
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Børnerådet
  • Center for Rusmiddelforskning
  • Center for selvmordsforskning
  • Danmarks Statistik
  • Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)
  • Det Centrale Handicapråd
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Finansministeriet
  • Frivilligrådet
  • Gældsstyrelsen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK)
  • Region
  • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
  • Sammenslutningen af Ældreråd
  • Skatteministeriet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Socialtilsyn
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Udbetaling Danmark
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på social- og omsorgsområdet
  •  26.05.02 Specialiserede og komplicerede problemstillinger på det sociale område og på specialundervisningsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Rådgivning, udredning, vidensindsamling og formidling vedrørende specialiserede og komplicerede problemstillinger på det sociale område og på specialundervisningsområdet
    Myndigheder
   • Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Specialiserede og komplicerede problemstillinger på det sociale område og på specialundervisningsområdet
  •  26.05.04 Forskning og analyse på social- og velfærdsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskning og udarbejdelse af analyser med videre på social- og velfærdsområdet
    Myndigheder
   • Center for Rusmiddelforskning
   • Center for selvmordsforskning
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
    Søgeord
   • Forskning og analyse på social- og velfærdsområdet
   • Forskning på socialområdet
  •  26.05.05 Retssikkerhed og administration på det sociale område 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   På det sociale område er der fastlagt særlige retssikkerhedsmæssige krav af hensyn til borgernes pligter og rettigheder, herunder særlige administrative procedurer
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Børnerådet
   • Danmarks Statistik
   • Det Centrale Handicapråd
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Gældsstyrelsen
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Sammenslutningen af Ældreråd
   • Skatteministeriet
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   • Sundhedsdatastyrelsen
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Retssikkerhed og administration på det sociale område
  •  26.05.08 Magtanvendelse på socialområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret over for børn, unge og voksne på socialområdet. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes
    Myndigheder
   • Kommune
   • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Indberetning af magtanvendelse på socialområdet
   • Indberetninger vedrørende anvendelse af magt på socialområdet
   • Indberetninger vedrørende magtanvendelse på socialområdet
   • Magtanvendelse på socialområdet
  •  26.05.10 Puljer og tilskud til sociale og humanitære formål 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende puljer og tilskud til sociale og humanitære formål
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Region
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Puljer og tilskud til sociale og humanitære formål
  •  26.05.12 Tilskud og driftsstøtte til organisationer og foreninger på socialområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilskud og driftsstøtte til organisationer og foreninger på socialområdet
    Myndigheder
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Tilskud og støtte til organisationer og foreninger på socialområdet
  •  26.05.15 Frivilligt socialt arbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders samarbejde med frivillige organisationer og foreninger om organisering og udførelse af frivilligt socialt arbejde
    Myndigheder
   • Frivilligrådet
   • Kommune
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Den frivillige sektor, frivilligt socialt arbejde
   • Foreningsfrivillighed, frivilligt socialt arbejde
   • Frivillig sektor, frivilligt socialt arbejde
   • Frivillig social aktivitet, frivilligt socialt arbejde
   • Frivillige sociale organisationer og foreninger, frivilligt socialt arbejde
   • Frivilligsektor, frivilligt socialt arbejde
   • Frivilligt socialt arbejde
  •  26.05.20 Overblik over tilbud på socialområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overblik over tilbud på socialområdet til ældre, voksne samt børn og unge
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Socialtilsyn
    Søgeord
   • Overblik over tilbud på socialområdet
  •  26.05.22 Forebyggende rådgivning vedrørende sociale forhold 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Formålet med rådgivning, der har til formål at forebygge sociale problemer samt hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp. Rådgivning med videre vedrørende familieforhold, se 26.18.15.05 Rådgivning til børn, unge og familier.
    Myndigheder
   • Kommune
   • Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK)
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
    Søgeord
   • Forebyggende rådgivning vedrørende sociale forhold
  •  26.05.25 Internationalt samarbejde på social- og omsorgsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende internationale samarbejder på social- og omsorgsområdet
    Myndigheder
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Internationalt samarbejde på social- og omsorgsområdet

   26.10 Hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende hjælpemidler, boligindretning, støtte til bil med videre til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eksempelvis ældre og handicappede
   Myndigheder
  • Den Nationale Tolke Myndighed (DNTM)
  • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Region
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
   Søgeord
  • Hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne
  •  26.10.05 Hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Hjælpemidler, boligindretning, støtte til bil med videre til ældre og handicappede. Herunder bistand til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne uanset alder
    Myndigheder
   • Den Nationale Tolke Myndighed (DNTM)
   • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Handicaphjælpemidler til børn
   • Handicaphjælpemidler til voksne
   • Hjælp til løft i forbindelse med personer med nedsat funktionsevne, digital velfærd, velfærdsteknologi
   • Hjælpemiddelområdet, hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne
   • Hjælpemidler og boligindretning med videre til personer med nedsat funktionsevne
   • Hjælpemidler til børn med handicap
   • Hjælpemidler til børn med nedsat funktionsevne
   • Hjælpemidler til handicappede børn
   • Hjælpemidler til handicappede voksne
   • Hjælpemidler til voksne med handicap
   • Hjælpemidler til voksne med nedsat funktionsevne

   26.11 Personlig hjælp, omsorg og pleje

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Voksne med nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer kan under bestemte betingelser få tilbud om hjælp, omsorg og pleje
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Center Mod Menneskehandel
  • Erhvervsministeriet
  • Kommune
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Region
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   Søgeord
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  •  26.11.05 Bistand til personer med nedsat funktionsevne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal tilbydes forskellige ydelser med henblik på at forebygge, at problemerne forværres samt at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner og udviklingsmuligheder. Dækker også forebyggende hjemmebesøg for ældre
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Bistand til personer med nedsat funktionsevne
  •  26.11.10 Tidlig forebyggende indsats til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Tidlig forebyggende indsats til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer
  •  26.11.12 Støtte til særligt udsatte grupper 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Støtte til særligt udsatte grupper dækker blandt andet misbrugere, psykiatriske patienter der ikke er indlagt, beskyttet beskæftigelse og overgreb, eksempelvis i form af vold eller incest. Botilbud til voksne med særlige behov, for eksempel krisecentre og forsorgshjem, se 26.14.40.10 Botilbud til midlertidige ophold
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Center Mod Menneskehandel
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Socialt udsatte, støtte til særligt udsatte grupper
   • Støtte til særligt udsatte grupper
  •  26.14.10 Plejehjem og plejeboliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Borger.dk selvbetjeningVis SøgeordVis fjerde niveau
   Visitation med videre vedrørende plejehjem, beskyttede boliger og plejeboliger, hvor der er tilknyttet servicearealer og omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale. Boligerne er rettet mod personer med et omfattende behov for pleje og omsorg. Plejehjem og beskyttede boliger (efter serviceloven) er institutioner, som blev opført indtil 1988, og vil over tid udfases. Plejeboliger (efter almenboligloven) er boliger opført efter 1988. Dækker også friplejeboliger. Regulering vedrørende etablering af friplejeboliger med videre, se 54.19.34 Friplejeboliger
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Beskyttede boliger for ældre, plejehjem og plejeboliger
   • Beskyttede boliger, plejehjem og plejeboliger
   • Bofællesskaber for ældre, plejehjem og plejeboliger
   • Demensplejecenter, plejehjem og plejeboliger
   • Demensplejecentre, plejehjem og plejeboliger
   • Demensplejehjem, plejehjem og plejeboliger
   • Friplejecentre (friplejeboliger, plejehjem og plejeboliger
   • Friplejehjem (friplejeboliger), plejehjem og plejeboliger
   • Plejeboliger og plejecentre, plejehjem og plejeboliger
   • Plejehjem for borgere med demens, plejehjem og plejeboliger
   • Plejehjem og plejeboliger
   • Profilplejehjem, plejehjem og plejeboliger
  •  26.14.20 Oversigt over plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Oversigt over plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Sundhedsdatastyrelsen
    Søgeord
   • Oversigt over plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  •  26.14.30 Boligtilbud for ældre og personer med handicap 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Visitation med videre vedrørende boligtilbud for ældre og personer med handicap (ældreboliger og handicapboliger), hvilket vil sige almene boliger, der udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Botilbuddene har, i modsætning til plejehjem og plejeboliger, ikke tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale. Regulering vedrørende kriterier for udlejning af almene boliger, se 54.19.10.15 Kriterier for udlejning af almene boliger. Regulering vedrørende nybyggeri af almene boliger, herunder blandt andet ældreboliger og handicapboliger, se 54.19.10.30 Nybyggeri af almene boliger
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Boligtilbud for ældre og personer med handicap
   • Handicapboliger, boligtilbud for ældre og personer med handicap
   • Pensionistboliger, boligtilbud for ældre og personer med handicap
   • Seniorboliger, boligtilbud for ældre og personer med handicap
   • Ældreboliger, boligtilbud for ældre og personer med handicap
  •  26.14.40 Botilbud og opholdssteder for voksne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilbud om en særlig bolig eller særlig indretning af boligen samt opgaver i forbindelse med midlertidige opholdssteder for voksne
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Boformer til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
   • Botilbud og opholdssteder for voksne

   26.18 Hjælp og støtte til børn og unge

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Regulering vedrørende hjælp og støtte til børn og unge
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Byretter
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Familieretshuset
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Region
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Socialtilsyn
  • Ungdomskriminalitetsnævnet
  • Ungekriminalforsorgen
   Søgeord
  • Hjælp og støtte til børn og unge
  • Hjælp til børn
  • Hjælp til unge
  • Støtte til unge
  •  26.18.05 Børn og unges rettigheder og kommunernes pligter på børne- og ungeområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende børn og unges rettigheder samt kommunernes pligter på børne- og ungeområdet
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Barnets og den unges rettigheder og kommunernes pligter på børne- og ungeområdet
   • Børn og unges rettigheder og kommunernes pligter på børne- og ungeområdet
   • Børns rettigheder
   • Unges rettigheder
  •  26.18.10 Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af børn eller unges behov 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges behov. Dækker også underretninger og underretningspligt vedrørende børn og unge
    Myndigheder
   • Kommune
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges behov
   • Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af børn eller unges behov
  •  26.18.15 Forebyggende og støttende indsatser med hensyn til børn, unge og forældre 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende forebyggende og støttende indsatser med hensyn til børn, unge og forældre
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Forebyggende indsatser børn, unge og forældre
   • Forebyggende indsatser med hensyn til børn, unge og forældre
   • Forebyggende og støttende indsatser for børn, unge og forældre
   • Forebyggende og støttende indsatser med hensyn til børn, unge og forældre
  •  26.18.18 Privat døgnpleje til børn og unge 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilladelser vedrørende private pasningsordninger, uden offentlige tilskud, til børn og unge
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Privat døgnpleje til børn og unge
  •  26.18.20 Anbringelse af børn og unge 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskellige former for anbringelse af børn og unge. Godkendelse og tilsyn vedrørende anbringelsessteder for børn og unge, se 26.18.25 Godkendelse og tilsyn vedrørende anbringelsessteder for børn og unge
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Familieretshuset
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Anbringelse af børn og unge
  •  26.18.25 Godkendelse og tilsyn vedrørende anbringelsessteder for børn og unge 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Borger.dk selvbetjeningVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende godkendelser og tilsyn i forbindelse med forskellige former for anbringelsessteder for børn og unge. Regulering vedrørende forskellige former for anbringelse af børn og unge, se 26.18.20 Anbringelse af børn og unge
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Socialtilsyn
    Søgeord
   • Godkendelse af anbringelsessteder for børn og unge
   • Godkendelse og tilsyn vedrørende anbringelsessteder for børn og unge
   • Tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge
  •  26.18.30 Hjælp til barnets eller den unges forældre i forbindelse med anbringelser uden for hjemmet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Hjælp til barnets eller den unges forældre (forældremyndighedsindehaveren) i forbindelse med anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, uanset om anbringelsen er foregået med eller uden samtykke
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Hjælp til barnets eller den unges forældre i forbindelse med anbringelser uden for hjemmet
   • Hjælp til forældremyndighedsindehaveren af et barn eller ung i forbindelse med anbringelser uden for hjemmet
  •  26.18.35 Tilbud og hjælp til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilbud og hjælp til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, herunder særlige dag- og klubtilbud, hjemmetræning, hjælp til dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt ledsagelse af børn og unge. Overgang til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, se 26.18.45.20 Overgang til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Tilbud og hjælp til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier
  •  26.18.40 Barnets plan 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Barnets plan beskriver konkrete mål for barnets trivsel og udvikling for et barn eller en ung, der modtager støttende indsatser for barnet
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Barnets plan
  •  26.18.45 Ungestøtte og overgang til voksenlivet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Støtte til unge, herunder ungeplan, helhedsorienteret plan samt forskellige tilbud om indsatser for unge fra 18 til 22 år
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Ungestøtte og overgang til voksenlivet
  •  26.18.50 Dømte unge og unge i risiko for at begå kriminalitet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Koordination og rådgivning i forbindelse med ungdomssanktion til dømte unge, hjælp til kriminalitetstruede børn og unge samt udslusning til løsladte unge
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Dømte unge og unge i risiko for at begå kriminalitet
  •  26.18.55 Advokatbistand, aktindsigt og børne- og ungeudvalgets afgørelser i børne- og ungesager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilbud om advokatbistand, aktindsigt og børne- og ungeudvalgets afgørelser i børne- og ungesager
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Advokatbistand, aktindsigt og børne- og ungeudvalgets afgørelser i børne- og ungesager
  •  26.18.60 Klager i forbindelse med børne- og ungesager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager over afgørelser truffet af kommunen eller børne- og ungeudvalget i forbindelse med børne- og ungesager
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Klager i forbindelse med børne- og ungesager