Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 34 Erhverv

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende erhvervsområdet, herunder erhvervsfremme, generel erhvervsregulering samt regulering af industri samt bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug og fiskeri, fødevarer og veterinære forhold, handel og service, finansiel virksomhed samt tele og internet. Miljøgodkendelser af erhvervslivet, se 37.25.02 Miljøregulering af virksomheder
  Myndigheder
 • Aarhus Universitet
 • Advokatnævnet
 • Ambassader og generalkonsulater
 • Ankenævnet for Patenter og Varemærker
 • Binævnet
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Civilstyrelsen
 • DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond
 • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Danmarks Grønne Fremtidsfond
 • Danmarks Nationalbank
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Dansk Turismes Advisory Board
 • Danske Spil A/S
 • Det Dyreetiske Råd
 • Det Nationale Turismeforum
 • Det Systemiske Risikoråd
 • Det Veterinære Sundhedsråd
 • Det Økologiske Fødevareråd
 • Dialogforum Foderstofudvalget
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
 • Dyreforsøgstilsynet
 • Energiklagenævnet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsankenævnet
 • Erhvervshuse
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Finansiel Stabilitet
 • Finansministeriet
 • Finanstilsynet
 • Fiskeriinspektorater
 • Fiskeristyrelsen
 • Fonden for Plantebaserede Fødevarer
 • Forbrugerklagenævnet
 • Forbrugerombudsmanden
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Færdselsstyrelsen
 • Fødevarestyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Indsamlingsnævnet
 • Jordfordelingskommissionen
 • Jordkøbsnævn
 • Justitsministeriet
 • Klagenævnet for Domænenavne
 • Klagenævnet for Udbud
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Konkurrenceankenævnet
 • Konkurrencerådet 
 • Kulturministeriet
 • Københavns Universitet
 • Landbrugsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Madkulturen
 • Markedsovervågningsudvalget
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Minksekretariatet
 • Mæglingsteamet for Forbrugerklager
 • Naturstyrelsen
 • Normudvalget (udvalg vedrørende næringsstofnormer, kvælstofprognoser samt næringsstofindhold i husdyrgødning)
 • Nævnenes Hus
 • Ophavsretslicensnævnet
 • Pakkerejse-Ankenævnet
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Plantenyhedsnævnet
 • Politiet
 • Region
 • Rejsegarantifonden
 • Revisornævnet
 • Rådet for Dyreforsøg
 • Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Skattestyrelsen
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Spillemyndigheden
 • Statens Serum Institut
 • Statens Våbenkontrol
 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Teleklagenævnet
 • The Trade Council
 • Toldstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Økonomistyrelsen
  Søgeord
 • Erhverv
 • Erhvervsområdet
 • Erhvervspolitik

   34.02 Overordnede opgaver på erhvervsområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Nogle opgaver er tværgående i forhold til opgaveinddelingen på erhvervsområdet, eksempelvis klager over afgørelser på erhvervsområdet og kontrol af producenter og detailhandel vedrørende mærkningsordninger
   Myndigheder
  • Energiklagenævnet
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsankenævnet
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Markedsovervågningsudvalget
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på erhvervsområdet
  •  34.02.05 Klager over afgørelser på erhvervsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende klager over afgørelser truffet i sager på erhvervsområdet, eksempelvis udøvelse af finansiel virksomhed og autorisationer af personer vedrørende erhverv. Dækker også klager over afslag på behandling af sager
    Myndigheder
   • Energiklagenævnet
   • Erhvervsankenævnet
   • Erhvervsministeriet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Kendelser, klager over afgørelser på erhvervsområdet
   • Klageberettigelse, klager over afgørelser på erhvervsområdet
   • Klager over afgørelser på erhvervsområdet
  •  34.02.08 Behandling af data på erhvervsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende behandling af data på erhvervsområdet
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
    Søgeord
   • Behandling af data på erhvervsområdet
  •  34.02.20 Markedsovervågning af ikke-organiske produkter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilsyn med, at producenter og leverandører af ikke-organiske produkter overholder de gældende lovkrav, herunder mærkning. Markedsovervågning vedrørende kemikalier, biocider og kosmetik, se 37.25.42.58 Tilsyn vedrørende kemikalielovgivningen, vedrørende gødningsstoffer, se 34.25.15.05 Planteavl og gartneri, vedrørende medicinsk udstyr, se 20.14.05.30 Medicinsk udstyr, vedrørende udstyr til skibe, se 59.25.05.05 Skibes bygning og udstyr, vedrørende maskiner til udendørs brug, se 37.25.04.15 Støj fra maskiner til udendørs brug og vedrørende mobile ikke-vejgående maskiner, se 37.25.05.50 Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Markedsovervågningsudvalget
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Markedsovervågning af ikke-organiske produkter
   • Produktsikkerhed, overvågning af markeder vedrørende produkter
  •  34.02.30 Tilgængelighedskrav for produkter og tjenester 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilgængelighedskrav for produkter og tjenester
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Sikkerhedsstyrelsen
   • Søfartsstyrelsen
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Tilgængelighedskrav for produkter og tjenester
  •  34.02.35 Energieffektiviseringer i erhvervslivet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Energieffektiviseringer i private virksomheder
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Energieffektiviseringer i erhvervslivet
  •  34.02.50 Kontrol med visse udenlandske investeringer i Danmark 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kontrol med visse udenlandske investeringer i Danmark, herunder særlige økonomiske aftaler
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Kontrol med visse udenlandske investeringer i Danmark

   34.05 Erhvervsfremme

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende erhvervsfremme, herunder eksportfremme, fremme af konkurrenceevnen og erhvervsudvikling
   Myndigheder
  • Ambassader og generalkonsulater
  • Civilstyrelsen
  • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Danmarks Grønne Fremtidsfond
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Energistyrelsen
  • Erhvervshuse
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Fiskeristyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Landbrugsstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Region
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • The Trade Council
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Danmarks Vækstråds opgaver
  • Erhvervsfremme
  • Iværksætterstøtte
  •  34.05.03 Erhvervsservice og erhvervsudvikling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Erhvervsrådgivning, erhvervsudvikling og erhvervsstøtte om virksomheders start, drift og udvikling i Danmark, herunder tværkommunale erhvervshuse og lokale erhvervskontorer og erhvervsråd
    Myndigheder
   • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
   • Erhvervshuse
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Kommune
    Søgeord
   • Erhvervsfremmeindsats
   • Erhvervsservice og erhvervsudvikling
   • Erhvervsudviklingsaktiviteter
  •  34.05.04 Virksomhedsformer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ved start af virksomhed skal man beslutte hvilken form virksomheden skal drives i, eksempelvis som enkeltmandsvirksomhed eller en form for selskab
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Selskabsformer
   • Virksomhedsformer
   • Virksomhedstyper
  •  34.05.05 Erhvervsstøtte og investeringsfremme 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende erhvervsstøtteordninger, statslige tilbud samt de regionale og EU tilbud, som skal skabe vækst og udvikling i virksomheder
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Fiskeristyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Landbrugsstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Region
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Erhvervsstøtte og investeringsfremme
   • Erhvervsstøtteordninger
   • Hjemmeserviceordning
   • Invest in Denmarks opgaver
   • Investeringsfremme
   • Statsstøtte, erhvervsstøtte
  •  34.05.15 Eksportfremme og eksportstøtte 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Rådgivning, programmer, bistand og tilskud med videre til virksomheder, der enten ønsker at eksportere eller allerede eksporterer til udlandet
    Myndigheder
   • Ambassader og generalkonsulater
   • The Trade Council
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Danmarks Eksportråd (tidligere betegnelse for The Trade Council)
   • Eksportfremme og eksportstøtte
   • Eksportrådet (tidligere betegnelse for The Trade Council)
  •  34.05.20 Eksportkredit 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Virksomheder kan få hjælp til at skaffe finansiering og forsikre sig mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande
    Myndigheder
   • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
   • Erhvervsministeriet
    Søgeord
   • Eksportkredit
   • Eksportkreditpolitik
  •  34.05.25 Fremme af vækst i virksomheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende fremme af vækst i virksomheder
    Myndigheder
   • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
    Søgeord
   • Fremme af vækst i virksomheder
  •  34.05.30 Investeringer i grøn omstilling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende investeringer, som fremmer den grønne omstilling
    Myndigheder
   • Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
   • Danmarks Grønne Fremtidsfond
   • Erhvervsministeriet
    Søgeord
   • Investeringer i grøn omstilling

   34.10 Erhvervsregulering generelt

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende generel regulering og administration af erhvervslivet
   Myndigheder
  • Ankenævnet for Patenter og Varemærker
  • Civilstyrelsen
  • DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Forbrugerklagenævnet
  • Forbrugerombudsmanden
  • Indsamlingsnævnet
  • Justitsministeriet
  • Klagenævnet for Udbud
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Konkurrenceankenævnet
  • Konkurrencerådet 
  • Kulturministeriet
  • Landbrugsstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Mæglingsteamet for Forbrugerklager
  • Nævnenes Hus
  • Ophavsretslicensnævnet
  • Pakkerejse-Ankenævnet
  • Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Rejsegarantifonden
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Skatteministeriet
  • Toldstyrelsen
   Søgeord
  • Erhvervsregulering generelt
  •  34.10.12 Konkurrenceovervågning vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler, virksomhedsfusioner med videre 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overvågning af konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af virksomheders dominerende stilling, konkurrenceforvridende støtte samt virksomhedsfusioner
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Konkurrenceankenævnet
   • Konkurrencerådet 
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Erhvervslivets konkurrenceforhold
   • Konkurrenceforhold
   • Konkurrenceovervågning vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler, virksomhedsfusioner med videre
   • Opfølgning vedrørende konkurrenceovervågning
   • Uanmeldte kontrolbesøg vedrørende konkurrenceovervågning
  •  34.10.16 Udbud fra offentlige ordregivere 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udbud fra offentlige ordregivere
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Klagenævnet for Udbud
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Udbud fra offentlige ordregivere
  •  34.10.20 Eneret og ophavsret 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Registrering og håndtering af immaterialret, herunder registrering af de Immaterielle rettigheder for patenter, varemærker, fællesmærker, design, brugsmodeller og ophavsret. Sager vedrørende tvister om Immaterielle rettigheder, se 42.20.10.25 Erhvervssager og søfartssager samt 42.20.10.28 Sager om enhedspatenter og traditionelle, europæiske patenter
    Myndigheder
   • Ankenævnet for Patenter og Varemærker
   • Erhvervsministeriet
   • Kulturministeriet
   • Nævnenes Hus
   • Ophavsretslicensnævnet
   • Patent- og Varemærkestyrelsen
    Søgeord
   • Eneret og ophavsret
   • Immaterialret
   • Immaterielle rettigheder
   • Intellectual Property (IP)
   • Intellektuel ejendomsret
   • IP-rettigheder
   • Retsbeskyttelse af intellektuelle frembringelser
  •  34.10.25 Virksomheds- og erhvervsregistrering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering i Det Centrale Virksomhedsregister og Register for Udenlandske Tjenesteydere
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
    Søgeord
   • Virksomheds- og erhvervsregistrering
  •  34.10.30 Eksportkontrol 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende eksportkontrol
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Landbrugsstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Eksportkontrol
  •  34.10.35 Importkontrol 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende importkontrol
    Myndigheder
   • Landbrugsstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Skatteministeriet
   • Toldstyrelsen
    Søgeord
   • Importkontrol
  •  34.10.40 Forbrugerbeskyttelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forbrugerbeskyttelse i form af reguleringer, der beskytter forbrugerne, og deres rettigheder, i forbindelse med eksempelvis køb og salg, god markedsføringsskik, forbrugeraftaler med videre
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forbrugerombudsmanden
   • Indsamlingsnævnet
   • Justitsministeriet
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Pakkerejse-Ankenævnet
   • Rejsegarantifonden
    Søgeord
   • Forbrugerbeskyttelse
   • Forbrugerrettigheder, forbrugerbeskyttelse
  •  34.10.45 Forbrugeroplysning og forbrugerklage 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forbrugeroplysning i form af information og rådgivning samt opgaver vedrørende tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Forbrugerklagenævnet
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Mæglingsteamet for Forbrugerklager
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Forbrugeroplysning og forbrugerklage
  •  34.10.52 Akkreditering af virksomheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende akkreditering af virksomheder
    Myndigheder
   • DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond
   • Erhvervsministeriet
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Akkreditering af virksomheder
  •  34.10.56 Måleinstrumenters nøjagtighed 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regulering af måleinstrumenters nøjagtighed
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Måleinstrumenters nøjagtighed
  •  34.10.60 Kontrol med ædle metaller og konfliktmineraler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kontrol med ædle metaller og konfliktmineraler
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Kontrol med ædle metaller og konfliktmineraler
  •  34.20.05 Industriel virksomhed 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende virksomheder, der beskæftiger sig med industriel produktion
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Lægemiddelstyrelsen
   • Sikkerhedsstyrelsen
   • Skatteministeriet
   • Skattestyrelsen
   • Statens Våbenkontrol
   • Sundhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Elektronikbranchen
   • Elektronikindustrien
   • Elektronikvirksomheder
   • Fødevarebranchen
   • Fødevareindustrien
   • Industriel virksomhed
   • Jern- og metalbranchen
   • Jern- og metalindustrien
   • Jern- og metalvirksomheder
   • Kemibranchen
   • Kemiindustrien
   • Kemisk branche
   • Kemisk industri
   • Kemiske virksomheder
   • Kemivirksomheder
   • Lægemiddelbranchen
   • Lægemiddelindustrien
   • Lægemiddelvirksomheder
   • Medicinalbranchen
   • Medicinalindustrien
   • Medicinalvirksomheder
   • Medicinindustrien
   • Metalbranchen
   • Metalindustrien
   • Metalvirksomheder
   • Møbelbranchen
   • Møbelindustrien
   • Møbelvirksomheder
   • Nærings- og nydelsesmiddelindustrien
   • Papirbranchen
   • Papirindustrien
   • Papirvirksomheder
   • Regulering af industriel virksomhed
   • Skibsbranchen
   • Skibsindustrien
   • Skibsværfter
   • Skibsværftsindustrien
  •  34.20.10 Bygge- og anlægsvirksomhed 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bygge- og anlægsvirksomheder
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
   • Sikkerhedsstyrelsen
    Søgeord
   • Anlægsvirksomhed
   • Bygge- og anlægsbranchen
   • Bygge- og anlægsfirmaer
   • Bygge- og anlægsvirksomhed
   • Byggebranchen
   • Byggefirmaer
   • Entreprenørbranchen
   • Entreprenørfirmaer
   • Entreprenørvirksomhed
   • Glarmesterbranchen
   • Glarmesterfirmaer
   • Glarmestervirksomhed
   • Malerbranchen
   • Malerfirmaer
   • Malermesterfirmaer
   • Malermestervirksomhed
   • Murerbranchen
   • Murerfirmaer
   • Murermesterfirmaer
   • Murermestervirksomhed
   • Regulering af bygge- og anlægsvirksomhed
   • Snedkerfirmaer
   • Snedkermesterfirmaer
   • Snedkermestervirksomhed
   • Snedkervirksomhed
   • Tømrer- og snedkermestervirksomhed
   • Tømrerfirmaer
   • Tømrermesterfirmaer
   • Tømrermestervirksomhed
   • Tømrervirksomhed

   34.25 Landbrug og fiskeri

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende regulering af erhvervsmæssig planteavl og dyrehold samt fiskeri. Miljøtilsyn og miljøgodkendelse, se 37.25.02 Miljøregulering af virksomheder og 37.25.03 Miljøregulering af husdyrbrug
   Myndigheder
  • Aarhus Universitet
  • Binævnet
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Det Økologiske Fødevareråd
  • Erhvervsministeriet
  • Fiskeriinspektorater
  • Fiskeristyrelsen
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Fødevarestyrelsen
  • Jordfordelingskommissionen
  • Jordkøbsnævn
  • Kommune
  • Landbrugsstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Minksekretariatet
  • Naturstyrelsen
  • Normudvalget (udvalg vedrørende næringsstofnormer, kvælstofprognoser samt næringsstofindhold i husdyrgødning)
  • Nævnenes Hus
  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
  • Plantenyhedsnævnet
  • Region
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Landbrug og fiskeri
  • Landbrugserhvervet
  • Landbrugssektorer