Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 37 Miljø

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende havmiljø, herunder eksempelvis havstrategier og havmiljøberedskab, miljøbeskyttelse, herunder eksempelvis miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug, jord- og grundvandsbeskyttelse og spildevandsrensning, miljøvurderinger samt affaldshåndtering, herunder affaldsordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald samt affaldsbehandling
  Myndigheder
 • Aarhus Universitet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Dansk Standard
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Forsyningssekretariatet
 • Forsyningstilsynet
 • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Kystdirektoratet
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøministeriet
 • Miljømærkenævnet
 • Miljømærkning Danmark
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • Nævnenes Hus
 • Region
 • Sundhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Vejdirektoratet
  Søgeord
 • Miljø
 • Miljøbeskyttelsespolitik
 • Miljøområdet
 • Miljøpolitik

   37.05 Overordnede opgaver på miljøområdet

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Nogle opgaver er tværgående i forhold til opgaveinddelingen på miljøområdet, eksempelvis miljøteknologi
   Myndigheder
  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Erhvervsministeriet
  • Kommune
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Region
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver på miljøområdet
  •  37.05.02 Miljødata 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende miljødata
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Region
    Søgeord
   • Miljødata
  •  37.05.05 Miljøoplysninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende aktindsigt i miljøoplysninger
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Miljøoplysninger
  •  37.05.08 Kvalitetskrav til målinger på miljøområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende kvalitetskrav til målinger på miljøområdet
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Kvalitetskrav til målinger på miljøområdet
  •  37.05.10 Miljøteknologi 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskellige former for teknologier til eksempelvis undersøgelse, beskrivelse, beskyttelse eller forbedring af miljøet
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Miljøteknik
   • Miljøteknologi
   • Teknologier til beskrivelser af miljøet
   • Teknologier til beskyttelse af miljøet
   • Teknologier til forbedring af miljøet
   • Teknologier til kontrol af miljøet
   • Teknologier til undersøgelser af miljøet
  •  37.05.15 Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende miljø 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljøområdet
    Myndigheder
   • Aarhus Universitet
   • Danmarks Tekniske Universitet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende miljø

   37.10 Havmiljø

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende beskyttelse af havmiljøet, herunder bortskaffelse af affald fra skibe
   Myndigheder
  • Beredskabsstyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Kommune
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Søfartsstyrelsen
   Søgeord
  • Danske luftfartøjer og luftfartøjer, havmiljø
  • Danske platforme og platforme, havmiljø
  • Danske rørledninger til transport af kulbrinter, havmiljø
  • Danske skibe, havmiljø
  • Havmiljø
  • Udenlandske skibe, havmiljø
  •  37.10.03 Havstrategier 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Havstrategier indeholder rammerne for de tiltag, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havet og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Havstrategier
  •  37.10.05 Færgeruters forhold til havmiljøet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forebyggelse og begrænsning af forurening fra aktiviteter på havet
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Færgeruters forhold til havmiljøet
  •  37.10.10 Sejlrender og havnebassiners forhold til havmiljøet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Havmiljøregulering i forhold til sejlrender og havnebassiner
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Sejlrender og havnebassiners forhold til havmiljøer
  •  37.10.15 Bortskaffelse af affald fra skibe 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende modtageanlæg af affald fra skibe, platforme med videre
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Søfartsstyrelsen
    Søgeord
   • Bortskaffelse af affald fra skibe
   • Havnes affaldsplaner
  •  37.10.20 Sikring af gods i forhold til havmiljøet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende nødområder i danske farvande. Formålet er at skibe med behov for assistance kan søge hertil for at begrænse eller eliminere risikoen for forurening af havmiljøet samt af hensyn til sejladssikkerheden
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Sikring af gods i forhold til havmiljøet
  •  37.10.25 Havmiljøberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Havmiljøberedskabet skal forebygge og begrænse forurening af havmiljøet samt på kyster og i havne
    Myndigheder
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarsministeriet
   • Hjemmeværnskommandoen
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Havmiljøberedskab
  •  37.10.30 Klager vedrørende havstrategier og havmiljø 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager vedrørende havstrategier og havmiljø
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende havstrategier og havmiljø

   37.25 Miljøbeskyttelse

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende miljøbeskyttelse, herunder rensning af spildevand og miljøzoner. Ekspropriation i forbindelse med miljøbeskyttelse, se 52.10.10.19 Ekspropriation til miljøbeskyttelsesformål
   Myndigheder
  • Dansk Standard
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsyningssekretariatet
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljømærkenævnet
  • Miljømærkning Danmark
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Region
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Miljøbeskyttelse
  • Miljøplanlægning
  •  37.25.02 Miljøregulering af virksomheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Miljøregulering af erhvervslivet i forhold til forurening, herunder listevirksomheder og særlige risikovirksomheder. Miljøregulering af husdyrbrug, se 37.25.03 Miljøregulering af husdyrbrug
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Miljøgodkendelse af virksomheder
   • Miljøregulering af virksomheder
  •  37.25.03 Miljøregulering af husdyrbrug 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Miljøregulering af husdyrproduktion. Miljøregulering af Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, se 37.25.06.10 Miljøregulering af Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Miljøregulering af listevirksomheder og særlige risikovirksomheder, se 37.25.02 Miljøregulering af virksomheder. Regulering af erhvervsmæssige dyrehold, se 34.25.20 Husdyrbrug
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Miljøregulering af erhvervsmæssige dyrehold
   • Miljøregulering af husdyrbrug
   • Miljøregulering af husdyrproduktion
  •  37.25.04 Støj 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering og indsatser i forhold til forskellige støjkilder
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Støj
  •  37.25.05 Luftforurening 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering og indsatser i forhold til luftforurening og luftkvalitet
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Luftforurening
   • Luftvurdering
  •  37.25.06 Miljøregulering af visse aktiviteter 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af visse midlertidige aktiviteter, herunder forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Kommunale forskrifter for miljøregulering af visse aktiviteter
   • Miljøregulering af visse aktiviteter
  •  37.25.12 Badevand og svømmebade 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kontrol og regulering i forhold til badevandskvalitet og svømmebade.
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Badevand og svømmebade
  •  37.25.15 Jord- og grundvandsbeskyttelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende beskyttelse af jord og grundvand
    Myndigheder
   • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Jord- og grundvandsbeskyttelse
  •  37.25.17 Spildevandsplaner og regulering af spildevandsforsyningen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udarbejdelse af spildevandsplaner og regulering af spildevandsforsyningens økonomiske og organisatoriske forhold
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningssekretariatet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Spildevandsplaner og regulering af spildevandsforsyningen
  •  37.25.21 Kloakker og private spildevandsanlæg 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende anlæg og vedligeholdelse af kloaknettet samt private spildevandsanlæg, herunder forskellige spildevandstilladelser. Rensning af spildevand, se 37.25.24 Spildevandsrensning og udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Forsyning med kloakker
   • Kloakforsyning
   • Kloakker og private spildevandsanlæg
   • Ledningsnet i forbindelse med kloakker
  •  37.25.24 Spildevandsrensning og udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende spildevandsrensning og udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, herunder godkendelse og kontrol med renseanlæg samt recipientkvalitet
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Spildevandsrensning og udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
  •  37.25.26 Vandløb og søer til afledning af vand 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af vandløb, søer, kanaler, grøfter, rørledninger og dræn, søer, damme og andre lignende indvande med henblik på at de kan benyttes til afledning af vand. Vandløb og søer som beskyttede naturtyper, se 38.20.10.03 Søer som beskyttet naturtype og 38.20.10.07 Vandløb som beskyttet naturtype. Miljøskade vedrørende vandløb, se 37.30.15.05 Miljøskader. Ekspropriationer vedrørende vandløb, se 52.10.10.24 Ekspropriation til vandløbsformål. Klager vedrørende afgørelser truffet i henhold til vandløbsloven, se 38.20.40.20 Klager vedrørende administrative afgørelser i forbindelse med vandløb
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
    Søgeord
   • Damme, indvande
   • Dræn, indvande
   • Grøfter, indvande
   • Kanaler, indvande
   • Rørlagte vandløb
   • Rørledninger, indvande
   • Søer, indvande
   • Vandløb og søer til afledning af vand
   • Vandløb, indvande
   • Vandløbsmyndighedens opgaver
   • Åbne vandløb
  •  37.25.30 Forurenet jord 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kortlægning og behandling af forurenet jord og arealer. Forebyggelse af jordforurening, se 37.25.15 Jord- og grundvandsbeskyttelse
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Region
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Behandling af jordforureningssager
   • Behandling af miljøsager om jordforurening
   • Dobbeltvæggede tanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Enkeltvæggede tanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Erhvervstanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Forurenet jord
   • Jordforurening
   • Nedgravede tanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Olietanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Overjordiske tanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Plastictanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Rådgivning af beboere på lettere forurenede arealer
   • Ståltanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Tankanlæg, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Tanke til benzin, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Tanke til dieselolie, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Tanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
   • Villaolietanke, beholderkontrol, etablering og afmelding
  •  37.25.34 Markafbrændinger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende markafbrændinger
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Markafbrændinger
  •  37.25.38 Skadedyr 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende skadedyr som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne. Invasive dyr, se 38.20.08.05 Invasive dyr
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Skadedyr
   • Skadedyrsbekæmpelse
  •  37.25.42 Kemiske stoffer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af kemiske stoffer, som forekommer naturligt eller er industrielt fremstillet. Ved kemiske produkter forstås såvel opløsninger som faste, flydende eller luftformige blandinger af 2 eller flere kemiske stoffer. Regulering vedrørende kemiske stoffer i legetøj, se 34.02.20.08 Markedsovervågning vedrørende legetøj, legepladsredskaber og babyudstyr
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Kemiske stoffer
   • REACH-forordningen, regulering vedrørende kemiske stoffer
   • Regulering af kemiske stoffer, som er industrielt fremstillet
   • Regulering af kemiske stoffer, som forekommer naturligt
   • Regulering vedrørende blandinger af kemiske stoffer (kemikalier)
   • Regulering vedrørende kemikalier
  •  37.25.43 Miljømærkning af produkter og serviceydelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende miljømærkning af produkter og serviceydelser
    Myndigheder
   • Dansk Standard
   • Erhvervsministeriet
   • Miljøministeriet
   • Miljømærkenævnet
   • Miljømærkning Danmark
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Miljømærkning af produkter og serviceydelser
   • Miljømærkning af serviceydelser
   • Mærkningsordninger vedrørende miljø
  •  37.25.44 Genetisk modificerede organismer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af fremstilling og anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO)
    Myndigheder
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Genetisk modificerede organismer
   • Genteknologi, genetisk modificerede organismer
   • GMO, genetisk modificerede organismer
   • GMOere, genetisk modificerede organismer
  •  37.25.48 Autorisationer vedrørende erhverv inden for miljøbeskyttelsesområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende godkendelser og autorisationer vedrørende erhverv på miljøbeskyttelsesområdet
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Autorisationer vedrørende erhverv inden for miljøbeskyttelsesområdet
  •  37.25.50 Klager vedrørende administrative afgørelser inden for miljøbeskyttelsesområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af klager over administrative afgørelser inden for miljøbeskyttelsesområdet
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende administrative afgørelser inden for miljøbeskyttelsesområdet

   37.30 Miljøvurdering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter med henblik på at vurdere deres påvirkninger af miljøet. Det gælder ikke blot med hensyn til forurening, men også deres påvirkning af menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, kulturarv og landskabet med videre
   Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Kystdirektoratet
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Region
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Vejdirektoratet
   Søgeord
  • Miljøvurdering
  • Miljøvurderingsområdet
  • Miljøvurderingssager
  • Sager vedrørende miljøvurdering
  • Vurdering af miljøet
  •  37.30.05 Vurdering af virkninger på miljøet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Vurdering af indvirkning på miljøet (VVM), hvor forskellige regler regulerer afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter. Formålet med miljøkonsekvensvurderingerne er at vurdere forskellige anlægstypers virkninger på miljøet. Det danner grundlag for beslutningen om et anlæg kan få tilladelse til at blive opført eller ej
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Kystdirektoratet
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Naturstyrelsen
   • Nævnenes Hus
   • Region
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
   • Miljøkonsekvensvurderinger, vurdering af virkninger på miljøet
   • Vurdering af virkning på miljøet, VVM
   • Vurdering af virkninger på miljøet
   • VVM-direktivet, vurdering af virkninger på miljøet
   • VVM-myndigheder, vurdering af virkninger på miljøet
  •  37.30.15 Miljøansvar 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af ansvar vedrørende miljøskader, herunder erstatning i forbindelse med miljøskader
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Miljøansvar

   37.40 Affaldshåndtering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende affaldshåndtering, herunder planlægning, indsamling, sortering og behandling af affald fra husholdninger og erhverv
   Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Forsyningstilsynet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Affaldshåndtering
  • Affaldsindsamling
  •  37.40.10 Overordnede opgaver på affaldsområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnede opgaver på affaldsområdet, der regulerer hvordan affaldet skal håndteres
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • National affaldsstrategi
   • Overordnede opgaver på affaldsområdet
  •  37.40.20 Affaldsordninger for husholdningsaffald 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Affaldsordninger for husholdningsaffald, herunder indsamling af sorteret affald. Affaldsbehandling, se 37.40.40 Affaldsbehandling
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Affald fra husholdninger
   • Affald fra private husholdninger
   • Affaldsbeholdere til sortering af affald, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Affaldscontainere, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Affaldshåndtering, affald fra husholdninger
   • Affaldsordninger for husholdninger
   • Affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Affaldssortering, affald fra husholdninger
   • Affaldssække, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Affaldstømning, affald fra husholdninger
   • Afhentning af affald fra husholdninger
   • Afhentning af husholdningsaffald
   • Aflevering af affald, affald fra husholdninger
   • Afleveringsordninger, affald fra husholdninger
   • Flaskecontainere, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Flaskekuber, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Genbrugspladser, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Genbrugsstationer, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Glascontainere, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Glaskuber, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Indsamling af affald fra husholdninger
   • Indsamling af husholdningsaffald
   • Indsamlingsordninger for husholdningsaffald
   • Kildesortering, affald fra husholdninger
   • Kortlægning af affaldsordninger
   • Miljøstationer, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Nærgenbrugsstationer, affaldsordninger for husholdningsaffald
   • Tømningsordninger, affald fra husholdninger
  •  37.40.30 Affaldsordninger for erhvervsaffald 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Affaldsordninger for erhvervsaffald, herunder indsamling af sorteret affald. Affaldsbehandling, se 37.40.40 Affaldsbehandling. Affaldsafgifter, se 30.15.20.05 Affaldsafgift
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Affald fra erhverv
   • Affald fra virksomheder
   • Affaldsbeholdere til sortering af affald, affaldsordninger for erhvervsaffald
   • Affaldscontainere, affaldsordninger for erhvervsaffald
   • Affaldshåndtering, affald fra erhverv
   • Affaldsordninger for erhverv
   • Affaldsordninger for erhvervsaffald
   • Affaldsordninger for virksomheder
   • Affaldssortering, affald fra erhverv
   • Afhentning af affald fra erhverv
   • Afhentning af erhvervsaffald
   • Afhentning af virksomhedsaffald
   • Aflevering af affald, affald fra erhverv
   • Afleveringsordninger, affald fra erhverv
   • Anlægsaffald, affald fra erhverv
   • Bygge- og anlægsaffald, affald fra erhverv
   • Byggeaffald, affald fra erhverv
   • Genbrugspladser, affaldsordninger for erhvervsaffald
   • Genbrugsstationer, affaldsordninger for erhvervsaffald
   • Indsamling af affald fra erhverv
   • Indsamling af erhvervsaffald
   • Indsamling af virksomhedsaffald
   • Indsamlingsordninger for erhvervsaffald
   • Indsamlingsordninger for virksomhedsaffald
   • Kildesortering, affald fra erhverv
   • Ordninger for affald fra erhverv
   • Virksomhedsaffald
  •  37.40.40 Affaldsbehandling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Forskellige typer af behandlinger af affald til nyttiggørelse eller bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald. Affaldsbehandlingen foregår på forskellige behandlingsanlæg. Miljøvurderinger af anlæg til farligt affald, forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg, se 37.25.02.05 Miljøgodkendelse af bilag 1-listevirksomheder og 37.25.02.10 Miljøgodkendelse af bilag 2-listevirksomheder
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
   • Sundhedsstyrelsen
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Affaldsanlæg
   • Affaldsbehandling
   • Affaldsbehandlingsanlæg
   • Affaldsbortskaffelsesanlæg
   • Affaldshåndtering, anlæg for affald
   • Affaldshåndteringsanlæg
   • Modtagebehandlingsanlæg for affald
   • Modtagestationer for affald
  •  37.40.50 Udvidet producentansvar for affald 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af udvidet producentansvar for producenter og importører af bestemte produkter med henblik på, at de skal tage ansvaret for deres produkter, når de bliver til affald. Det kan enten ske ved, at de har det finansielle ansvar for affaldshåndteringen, eller ved at de både har det finansielle og det organisatoriske ansvar
    Myndigheder
   • Miljøministeriet
   • Miljøstyrelsen
    Søgeord
   • Producentansvarsordninger for affald, udvidet producentansvar for affald
   • Producentansvarsordninger vedrørende affald, udvidet producentansvar for affald
   • Udvidet producentansvar for affald
   • Udvidet producentansvar vedrørende affald