Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 42 Retspleje og domstole

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende anklagemyndigheden, Det Centrale Kriminalregister, herunder straffeattester, straffelovsretssager, civile sager, fogedsager, skiftesager, familieretssager, retshjælp, fri proces, voldgift, erstatning til ofre for forbrydelser, tinglysning samt internationale retsopgaver
  Myndigheder
 • Anklagemyndigheden i politikredsene
 • Boligretten i byretten
 • Byretter
 • Civilstyrelsen
 • Den fælles patentdomstol
 • Dommerudnævnelsesrådet
 • Domstolsstyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Erstatningsnævnet
 • Familieretten i byretten
 • Fogedretten i byretten
 • Højesteret
 • Justitsministeriet
 • Landsretter
 • Politiet
 • Procesbevillingsnævnet
 • Retslægerådet
 • Rigsadvokaten
 • Rigsombudsmanden i Grønland
 • Rigsombudsmanden på Færøerne
 • Rådet for Offerfonden
 • Skifteretten i byretten
 • Statsadvokaten
 • Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet
 • Statsministeriet
 • Sø- og Handelsretten
 • Tinglysningsretter
 • Udenrigsministeriet
  Søgeord
 • Retsområdet
 • Retspleje og domstole
 • Retspolitik

   42.20 Retspleje

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende retspleje, herunder dommerudnævnelser og tinglysninger
   Myndigheder
  • Anklagemyndigheden i politikredsene
  • Boligretten i byretten
  • Byretter
  • Civilstyrelsen
  • Den fælles patentdomstol
  • Dommerudnævnelsesrådet
  • Domstolsstyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Erstatningsnævnet
  • Familieretten i byretten
  • Fogedretten i byretten
  • Højesteret
  • Justitsministeriet
  • Landsretter
  • Politiet
  • Procesbevillingsnævnet
  • Retslægerådet
  • Rigsadvokaten
  • Rigsombudsmanden i Grønland
  • Rigsombudsmanden på Færøerne
  • Rådet for Offerfonden
  • Skifteretten i byretten
  • Statsadvokaten
  • Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet
  • Statsministeriet
  • Sø- og Handelsretten
  • Tinglysningsretter
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Retspleje
  • Tolkebistand, retssager
  •  42.20.05 Anklagemyndigheden 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende anklager som udføres af en af det offentlige udpeget anklager, herunder Rigsadvokatens og Statsadvokatens opgaver
    Myndigheder
   • Anklagemyndigheden i politikredsene
   • Byretter
   • Højesteret
   • Justitsministeriet
   • Landsretter
   • Rigsadvokaten
   • Statsadvokaten
   • Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet
    Søgeord
   • Anklagemyndigheden
  •  42.20.08 Straffelovsretssager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende retssager, der rejses på grundlag af bestemmelserne i straffeloven. Appeltilladelser i forbindelse med straffelovssager, se 42.20.12.05 Appeltilladelser i forbindelse med civile sager og straffesager
    Myndigheder
   • Byretter
   • Civilstyrelsen
   • Højesteret
   • Justitsministeriet
   • Landsretter
   • Retslægerådet
    Søgeord
   • Byretternes strafferetssager
   • Domstolenes strafferetssager
   • Højesterets strafferetssager
   • Landsretternes strafferetssager
   • Retssager, strafferetssager
   • Retsvæsenets strafferetssager
   • Straffelovsretssag
   • Straffelovsretssager
   • Strafferetssager
   • Straffesager efter straffeloven
   • Værneting i forbindelse med straffelovsretssager
  •  42.20.10 Civile sager, fogedsager, skiftesager med videre 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende civile retssager, fogedsager, skiftesager, boligretssager og familieretssager. Appeltilladelser i forbindelse med civile sager, se 42.20.12.05 Appeltilladelser i forbindelse med civile sager og straffesager
    Myndigheder
   • Boligretten i byretten
   • Byretter
   • Civilstyrelsen
   • Den fælles patentdomstol
   • Domstolsstyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Familieretten i byretten
   • Fogedretten i byretten
   • Højesteret
   • Justitsministeriet
   • Landsretter
   • Retslægerådet
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Rigsombudsmanden på Færøerne
   • Skifteretten i byretten
   • Statsministeriet
   • Sø- og Handelsretten
    Søgeord
   • Borgerlig ret
   • Borgerlige sager
   • Byretternes civile retssager
   • Civile sager, fogedsager, skiftesager med videre
   • Civilret
   • Civilretten
   • Domstolenes civile retssager
   • Hjemting i forbindelse med civile retssager
   • Højesterets civile retssager
   • Landsrettens civile retssager
   • Privatret
   • Retsvæsenets civile retssager
   • Værneting i forbindelse med civile retssager
  •  42.20.12 Klager over retsafgørelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Behandling af ansøgninger om anden- og tredjeinstansbevillinger, det vil sige om tilladelse til at appellere retsafgørelser, der efter retsplejeloven ikke frit kan appelleres. Dækker også behandling af klager over afslag på fri proces samt retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Procesbevillingsnævnet
    Søgeord
   • Klager over retsafgørelser
  •  42.20.14 Offentliggørelse af domme og kendelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende offentliggørelse af domme
    Myndigheder
   • Domstolsstyrelsen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Offentliggørelse af domme og kendelser
   • Offentliggørelse af kendelser
  •  42.20.15 Ofre for forbrydelser eller ulykker 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende støtte, erstatning og rådgivning til ofre for forbrydelser eller ulykker
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Erstatningsnævnet
   • Justitsministeriet
   • Politiet
   • Rådet for Offerfonden
    Søgeord
   • Ofre for forbrydelser eller ulykker
  •  42.20.20 Dommerudnævnelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende indstilling og udnævnelse af dommere
    Myndigheder
   • Dommerudnævnelsesrådet
   • Domstolsstyrelsen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Dommerudnævnelser
  •  42.20.25 Tinglysning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tinglysning. Skiftesager, se 42.20.10 Civile retssager
    Myndigheder
   • Domstolsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Tinglysningsretter
    Søgeord
   • Bekendtgørelse af et privatretligt forhold
   • Bekendtgørelse af privatretlige forhold
   • Registrering af et privatretligt forhold
   • Registrering af privatretlige forhold
   • Tinglysning
  •  42.20.30 Internationale retsopgaver 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende internationalt retsvæsen, vedrørende retslige forhold. Aftaler om internationale samarbejder på retsområdet, se 02.05 Internationale aftaler
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Erstatningsnævnet
   • Justitsministeriet
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Domstolsprøvelse, udlevering af lovovertrædere til udlandet
   • Internationale retsopgaver
   • Undersøgelse, betingelser for udlevering af lovovertrædere til udlandet