Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 52 Fysisk planlægning og geodata

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende fysisk planlægning, herunder eksempelvis landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning, zoneinddeling, maritim fysisk planlægning og ekspropriation. Dækker også opgaver vedrørende kortlægning og geodata, herunder eksempelvis matrikel og ejendomsdannelse, geografisk infrastruktur, geografisk referencenet og opmåling, kort og geodata samt søopmåling og søkort
    Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Geodatastyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Kirkeministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
  • Overtaksationskommissioner
  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
  • Planklagenævnet
  • Politiet
  • Region
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Stednavneudvalget
  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
  • Søfartsstyrelsen
  • Taksationskommissioner
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
  • Vejdirektoratet
    Søgeord
  • Fysisk planlægning og geodata

     52.10 Fysisk planlægning

     Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
    Opgaver vedrørende planlægning af anvendelsen af fysiske arealer, herunder, landsplanlægning, regional udviklingsplanlægning, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, zoneinddeling samt ekspropriation
      Myndigheder
    • Energistyrelsen
    • Erhvervsministeriet
    • Forsvarsministeriet
    • Justitsministeriet
    • Kirkeministeriet
    • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
    • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
    • Kommune
    • Miljøministeriet
    • Miljøstyrelsen
    • Nævnenes Hus
    • Overtaksationskommissioner
    • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
    • Planklagenævnet
    • Politiet
    • Region
    • Sikkerhedsstyrelsen
    • Søfartsstyrelsen
    • Taksationskommissioner
    • Trafikstyrelsen
    • Transportministeriet
    • Vejdirektoratet
      Søgeord
    • Arealanvendelse, fysisk planlægning
    • Fysisk planlægning
    •  52.10.01 Overordnede opgaver vedrørende den fysiske planlægning 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
      Overordnede opgaver vedrørende den fysiske planlægning
        Myndigheder
      • Kirkeministeriet
      • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
        Søgeord
      • Overordnede opgaver vedrørende den fysiske planlægning
    •  52.10.03 Landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
      Landsplanlægningen via landsplanredegørelsen, bindende regler for indholdet af planlægningen i form af landsplandirektiver, planlægning af kystområderne samt planlægning i hovedstadsområdet. Opgaver vedrørende ekspropriation, se 52.10.10 Ekspropriation
        Myndigheder
      • Kirkeministeriet
      • Kommune
      • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
        Søgeord
      • Landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning
    •  52.10.06 Kommuneplanlægning og lokalplanlægning 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
      Kommuneplanlægning og lokalplanlægning i form af kommuneplaner, tillæg til kommuneplaner og lokalplaner. Opgaver vedrørende ekspropriation, se 52.10.10 Ekspropriation
        Myndigheder
      • Justitsministeriet
      • Kirkeministeriet
      • Kommune
      • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
      • Politiet
      • Region
        Søgeord
      • Kommuneplanlægning og lokalplanlægning
    •  52.10.08 Zoneinddeling 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
      Danmark er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Zoneinddelingens hovedformål er sikring af, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning, at sommerhusområder anvendes til rekreative og fritidsmæssige formål samt at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land
        Myndigheder
      • Kirkeministeriet
      • Kommune
      • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
      • Region
        Søgeord
      • Zoneinddeling
      • Zonekort
      • Zoneplaner
    •  52.10.10 Ekspropriation 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende ekspropriation, det vil sige tvungen afståelse af jord eller fast ejendom til det offentlige mod erstatning
        Myndigheder
      • Energistyrelsen
      • Erhvervsministeriet
      • Forsvarsministeriet
      • Kirkeministeriet
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
      • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
      • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
      • Kommune
      • Miljøministeriet
      • Miljøstyrelsen
      • Overtaksationskommissioner
      • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
      • Region
      • Sikkerhedsstyrelsen
      • Taksationskommissioner
      • Trafikstyrelsen
      • Transportministeriet
      • Vejdirektoratet
        Søgeord
      • Anmodning om foretagelse af ekspropriation
      • Bemyndigelse til at foretage ekspropriation
      • Besigtigelsesforretning vedrørende ekspropriation
      • Beslutning om ekspropriation
      • Efterprøvelse for vedkommende taksationskommission
      • Ekspropriation
      • Ekspropriation vedrørende fast ejendom
      • Ekspropriationsanlæg
      • Ekspropriationsbemyndigelse
      • Ekspropriationsbeslutning
      • Ekspropriationserstatning
      • Ekspropriationsforretning
      • Ekspropriationskommissioner
      • Ekspropriationssager
      • Erstatning vedrørende ekspropriation
      • Erstatningens fastsættelse vedrørende ekspropriation
      • Erstatningsfastsættelse vedrørende ekspropriation
      • Kommissariatet ved statens ekspropriationer
      • Kommissariatet, ekspropriationer for koncessionerede selskaber
      • Kommissariatet, ekspropriationer for statslige myndigheder
      • Kommissariatet, ekspropriationer for statslige selskaber
      • Overtagelse af en ejendom til et offentligt formål mod erstatning
      • Overtaksationskommissioner, ekspropriation
      • Taksationskommissioner, ekspropriation
      • Taksationsmyndigheder, ekspropriation
      • Tvungen afgivelse af ejendomsret til del af ejendom, ekspropriation vedrørende fast ejendom
      • Tvungen afgivelse af ejendomsret til ejendom, ekspropriation vedrørende fast ejendom
      • Tvungen afståelse af ejendomsret til del af ejendom, ekspropriation vedrørende fast ejendom
      • Tvungen afståelse af ejendomsret til ejendom, ekspropriation vedrørende fast ejendom
      • Tvungen afståelse af fast ejendom til det offentlige mod erstatning, ekspropriation
      • Tvungen afståelse af jord til det offentlige mod erstatning, ekspropriation
      • Udbetaling af erstatning vedrørende ekspropriation
      • Åstedsforretning vedrørende ekspropriation
    •  52.10.20 Klager vedrørende fysisk planlægning 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende klager over afgørelser vedrørende fysisk planlægning
        Myndigheder
      • Erhvervsministeriet
      • Nævnenes Hus
      • Planklagenævnet
        Søgeord
      • Klager vedrørende fysisk planlægning
    •  52.10.30 Maritim fysisk planlægning 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende maritim fysisk planlægning
        Myndigheder
      • Erhvervsministeriet
      • Kommune
      • Region
      • Søfartsstyrelsen
        Søgeord
      • Maritim fysisk planlægning

     52.20 Kortlægning og geodata

     Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
    Opgaver vedrørende kortlægning af geografiske data
      Myndigheder
    • Forsvarskommandoen
    • Forsvarsministeriet
    • Geodatastyrelsen
    • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    • Kulturministeriet
    • Stednavneudvalget
    • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
      Søgeord
    • Kortlægning og geodata
    •  52.20.05 Matrikel og ejendomsdannelse 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende registrering af forhold vedrørende ejendomme, herunder landinspektørvirksomhed, matrikulære forhold og ejendomsdannelse
        Myndigheder
      • Geodatastyrelsen
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
        Søgeord
      • Matrikel og ejendomsdannelse
    •  52.20.10 Geografisk infrastruktur 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende overordnede geografiske modeller og systemer, der koordinerer anvendelsen af geodata
        Myndigheder
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
      • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
        Søgeord
      • Geodata
      • Geografisk infrastruktur
    •  52.20.15 Geografisk referencenet og opmåling 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende geografiske referencenet og opmåling, der udgør grundlaget for al opmåling og kortlægning i Danmark
        Myndigheder
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
      • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
        Søgeord
      • Geografisk referencenet og opmåling
      • RTK-tjenester
      • System 2000
    •  52.20.20 Kort og geodata 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende konkret kortlægning af Danmark i forskellige detaljeringsgrader
        Myndigheder
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
      • Kulturministeriet
      • Stednavneudvalget
      • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
        Søgeord
      • Kort og geodata
    •  52.20.25 Søopmåling og søkort 
      Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
      Opgaver vedrørende søopmåling, søkort og nautiske publikationer
        Myndigheder
      • Forsvarskommandoen
      • Forsvarsministeriet
      • Geodatastyrelsen
      • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
        Søgeord
      • Søopmåling og søkort