Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 54 Ejendomme og byggeri

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende ejendomsdata, herunder eksempelvis bygnings- og boligregistrering, adresser og vejnavne, byggeri, herunder eksempelvis bygningsregulering og byggesager samt boliger og boligregulering, herunder eksempelvis almen boligvirksomhed, leje af almene boliger, private udlejningsboliger, andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse. Dækker også byfornyelse og udvikling af byer
  Myndigheder
 • Aalborg Universitet
 • BUILD Institut for byggeri, by og miljø
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Byfornyelsesnævn
 • Byggeklageenheden
 • Byggeskadefonden
 • Bygningsforbedringsudvalg
 • Center for Boligsocial Udvikling
 • Civilstyrelsen
 • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Energiklagenævnet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Landbrugsstyrelsen
 • Landsbyggefonden
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Nævnenes Hus
 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Planklagenævnet
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 • Sundhedsstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
  Søgeord
 • Boligejer.dk
 • Boligpolitik
 • Byggeri
 • Ejendomme og byggeri

   54.15 Ejendomsdata

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Opgaver vedrørende registrering og vedligehold af ejendomsdata, herunder adresser, ledningsnet og ejendomskvalitet
   Myndigheder
  • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
  • Energiklagenævnet
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Geodatastyrelsen
  • Justitsministeriet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Kulturministeriet
  • Nævnenes Hus
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Skatteministeriet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
  • Transportministeriet
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Vejdirektoratet
  • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
   Søgeord
  • Ejendomsdata
  • Ejendomsregistrering
  • Registrering af ejendomme
  •  54.15.05 Bygnings- og boligregistrering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering af forhold vedrørende ejendomme, herunder bygnings- og boligregistrering
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Geodatastyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Kulturministeriet
   • Skatteministeriet
   • Slots- og Kulturstyrelsen
   • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
    Søgeord
   • Bygnings- og boligregistrering
  •  54.15.10 Adresser, postnumre og vejnavne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Adressemyndigheden, kommunalbestyrelserne, fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen
    Myndigheder
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Adressefastsættelse
   • Adressemyndighed
   • Adresser, postnumre og vejnavne
  •  54.15.15 Ledningsnet og gravetilladelser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende ejendomsdata om ledningsnet og gravetilladelser på ejendomme
    Myndigheder
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Ledningsnet og gravetilladelser
  •  54.15.25 Ejendomskvalitet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende registrering og formidling af forhold vedrørende ejendomskvalitet, herunder energimærkeordning, huseftersynsordning, tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter, ejerskifteforsikring med videre
    Myndigheder
   • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
   • Energiklagenævnet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Nævnenes Hus
   • Sikkerhedsstyrelsen
   • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
    Søgeord
   • Ejendommes indretning og kvalitet
   • Ejendomskvalitet

   54.17 Byggeri

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende byggemodning, bygningsregulering og byggesager
   Myndigheder
  • Aalborg Universitet
  • BUILD Institut for byggeri, by og miljø
  • Byggeklageenheden
  • Erhvervsministeriet
  • Kommune
  • Landbrugsstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Nævnenes Hus
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet
   Søgeord
  • Byggeri
  •  54.17.05 Overordnede opgaver vedrørende byggeri 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnede opgaver vedrørende byggeri
    Myndigheder
   • Aalborg Universitet
   • BUILD Institut for byggeri, by og miljø
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Søgeord
   • Overordnede opgaver vedrørende byggeri
  •  54.17.10 Byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Myndigheders byggemodning af arealer til erhvervsformål eller boligformål, herunder køb, salg og udleje af arealer
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Arealudlejning, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Erhvervelse af jord, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Jordforsyning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Jordkøb, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Jordsalg, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Køb af jord, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Salg af jord, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
   • Udleje af arealer, byggemodning vedrørende erhvervsområder og boligområder
  •  54.17.15 Bygningsregulering 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende bygningsregulering, herunder grundes udnyttelse til bebyggelse, højde og afstandsforhold, brandforhold, indretning og konstruktive bestemmelser samt hegnssyn
    Myndigheder
   • Kommune
   • Landbrugsstyrelsen
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Byggereglement
   • Bygningsreglement
   • Bygningsregulering
   • Dispensationer til byggeri
   • Installationsbestemmelser
  •  54.17.20 Byggesager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende byggeri, herunder byggeanmeldelse, byggetilladelse og tilladelse til ibrugtagning af byggeri
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Byggesager
   • Teknisk byggesagsbehandling
  •  54.17.30 Klager vedrørende bygningsregulering og byggesager 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende behandling af klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven
    Myndigheder
   • Byggeklageenheden
   • Erhvervsministeriet
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Klager vedrørende bygningsregulering og byggesager

   54.19 Boliger og boligregulering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende boligregulering, almene boliger samt udlændinges erhvervelse af fast ejendom
   Myndigheder
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Byggeskadefonden
  • Center for Boligsocial Udvikling
  • Civilstyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Erhvervsstyrelsen
  • Grundejernes Investeringsfond
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Landsbyggefonden
  • Nævnenes Hus
  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
  • Planklagenævnet
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Udbetaling Danmark
   Søgeord
  • Boliger og boligregulering
  •  54.19.05 Overordnede opgaver på boligområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende forhold, der berører flere typer af boliger
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Overordnede opgaver på boligområdet
  •  54.19.10 Almen boligvirksomhed 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Almene boliger er samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper - almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger. Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer, hvortil der ydes offentlig støtte. De almene boligorganisationer er endvidere underlagt tilsyn. Leje af almene boliger, se 54.19.15 Leje af almene boliger
    Myndigheder
   • Byggeskadefonden
   • Center for Boligsocial Udvikling
   • Kommune
   • Landsbyggefonden
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Almen boligvirksomhed
   • Almene familieboliger, almen boligvirksomhed
   • Almene kollegier, almen boligvirksomhed
   • Almene studieboliger, almen boligvirksomhed
   • Almene ungdomsboliger, almen boligvirksomhed
   • Almene ældreboliger, almen boligvirksomhed
   • Almennyttige boliger, almen boligvirksomhed
   • Socialt boligbyggeri, almen boligvirksomhed
  •  54.19.15 Leje af almene boliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af forhold vedrørende leje af almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation, almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region, almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, ustøttede almene plejeboliger samt almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution. Dækker også blandede lejemål, hvor bolig og erhverv ikke er fysisk adskilte
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Almene lejeboliger
   • Almene lejelejligheder
   • Beboelsesejendomme, leje af almene boliger
   • Blandede lejemål, hvor bolig og erhverv ikke er fysisk adskilte, leje af almene boliger
   • Boliglejemål, leje af almene boliger
   • Leje af almene boliger
   • Lejeforhold i almene boliger
   • Lejemål til private, leje af almene boliger
  •  54.19.22 Private udlejningsboliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af forhold vedrørende leje af private udlejningsboliger, der udlejes af private personer, firmaer eller organisationer. Private udlejningsboliger reguleres efter lejeloven og lov om boligforhold. Dækker også blandede lejemål, hvor bolig og erhverv ikke er fysisk adskilte
    Myndigheder
   • Grundejernes Investeringsfond
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Beboelsesejendomme, private udlejningsejendomme
   • Blandede lejemål, hvor bolig og erhverv ikke er fysisk adskilte, private udlejningsboliger
   • Boliglejemål, private udlejningsboliger
   • Lejeforhold i private boliger
   • Lejemål til private, private udlejningsboliger
   • Private lejeboliger
   • Private lejelejligheder
   • Private udlejningsboliger
   • Private udlejningsejendomme
  •  54.19.24 Leje af erhvervslokaler 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af forhold vedrørende leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, det vil sige rene erhvervslejemål. Dækker også blandede lejemål, hvor bolig og erhverv er fysisk adskilte. Blandede lejemål, der ikke er fysisk adskilte, se 54.19.15 Leje af almene boliger og 54.19.22 Private udlejningsboliger
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
    Søgeord
   • Blandede lejemål, hvor bolig og erhverv er fysisk adskilte, leje af erhvervslokaler
   • Butikker, leje af erhvervslokaler
   • Butikslokaler, leje af erhvervslokaler
   • Erhvervsejendomme, leje af erhvervslokaler
   • Erhvervslejemål
   • Erhvervslejligheder, leje af erhvervslokaler
   • Industrilokaler, leje af erhvervslokaler
   • Kiosker, leje af erhvervslokaler
   • Kontorer, leje af erhvervslokaler
   • Kontorlokaler, leje af erhvervslokaler
   • Leje af erhvervslokaler
   • Lejeforhold i erhvervslokaler
   • Lejemål til erhverv
   • Restaurationer, leje af erhvervslokaler
   • Supermarkeder, leje af erhvervslokaler
   • Værksteder, leje af erhvervslokaler
  •  54.19.26 Private andelsboliger og andre boligfællesskaber 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af forskellige typer af private andelsboliger samt andre former for boligfællesskaber
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Private andelsboliger og andre boligfællesskaber
  •  54.19.30 Ejerlejligheder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af ejerlejligheder, herunder ejendommes opdeling i ejerlejligheder, bestemmelser omkring ejerforeninger samt erhvervsejendommes omdannelse til ejerlejligheder
    Myndigheder
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Ejerlejligheder
  •  54.19.32 Private ungdomsboliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af støttede og ustøttede private ungdomsboliger
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Private ungdomsboliger
   • Støttede ungdomsboliger, private ungdomsboliger
   • Ustøttede ungdomsboliger, private ungdomsboliger
  •  54.19.34 Friplejeboliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende friplejeboliger, der er private udlejningsejendomme, som består af plejeboliger og servicearealer for personer med omfattende behov for service og pleje efter serviceloven
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Sundhedsstyrelsen
   • Udbetaling Danmark
    Søgeord
   • Friplejeboliger
   • Regulering af friplejecentre, friplejeboliger
   • Regulering af friplejehjem, friplejeboliger
   • Regulering vedrørende servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
  •  54.19.35 Benyttelse af boliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af boligers benyttelse, herunder nedlæggelse af boliger, sammenlægning af boliger, bopælspligt, benyttelse af helårsbolig som fritidsbolig med videre
    Myndigheder
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Benyttelse af boliger
   • Boligbenyttelse
   • Regulering af boligers benyttelse
   • Regulering vedrørende benyttelse af boliger
   • Regulering vedrørende boligbenyttelse
  •  54.19.45 Sommerhuse og kolonihavehuse som boliger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af sommerhuse, fritidshuse og kolonihavehuse, der benyttes som helårsboliger
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Erhvervsministeriet
   • Kommune
   • Nævnenes Hus
   • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
   • Planklagenævnet
    Søgeord
   • Sommerhuse og kolonihavehuse som boliger
  •  54.19.50 Udlændinges erhvervelse af fast ejendom 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udenlandske statsborgere og virksomheders køb af fast ejendom i Danmark
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Udlændinges erhvervelse af fast ejendom

   54.25 Byfornyelse og udvikling af byer

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Byfornyelse skal udvikle og omdanne de dårligste byområder og skal desuden forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen
   Myndigheder
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Byfornyelsesnævn
  • Byggeskadefonden
  • Bygningsforbedringsudvalg
  • Erhvervsministeriet
  • Grundejernes Investeringsfond
  • Kommune
  • Nævnenes Hus
  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   Søgeord
  • Byfornyelse og udvikling af byer