Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 54 Ejendomme og byggeri

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende ejendomsdata, herunder eksempelvis bygnings- og boligregistrering, adresser og vejnavne, byggeri, herunder eksempelvis bygningsregulering og byggesager samt boliger og boligregulering, herunder eksempelvis almen boligvirksomhed, leje af almene boliger, private udlejningsboliger, andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse. Dækker også byfornyelse og udvikling af byer
  Myndigheder
 • Aalborg Universitet
 • Byfornyelsesnævn
 • Byggeklageenheden
 • Byggeskadefonden
 • Bygningsforbedringsudvalg
 • Center for Boligsocial Udvikling
 • Civilstyrelsen
 • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Energiklagenævnet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Indenrigs- og Boligministeriet
 • Justitsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Kulturministeriet
 • Landbrugsstyrelsen
 • Landsbyggefonden
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Nævnenes Hus
 • Planklagenævnet
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Videncenter for energibesparelser i bygninger
  Søgeord
 • Boligejer.dk
 • Boligpolitik
 • Byggeri
 • Ejendomme og byggeri