Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 56 Energi- og vandforsyning

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende elforsyning, herunder eksempelvis elproduktion og elforsyningsnet, kollektiv varmeforsyning, herunder eksempelvis varmeproduktion og varmeforsyningsnet, olie- og naturgasforsyning, herunder eksempelvis naturgasnet og olierørledninger, vedvarende energi, herunder eksempelvis vindenergi, bioenergi, solenergi og geotermisk energi samt vandforsyning, herunder eksempelvis vandindvinding og vandforsyningsnet. Ekspropriationer vedrørende energi- og vandforsyning, se 52.10.10 Ekspropriation
  Myndigheder
 • Ankenævnet på Energiområdet
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Danske Elselskabers Beredskabsudvalg (DEB)
 • Energiklagenævnet
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Forsyningssekretariatet
 • Forsyningstilsynet
 • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Kommune
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg (DEB)
 • Nævnenes Hus
 • Rådet for Energieffektiv Omstilling
 • Skatteministeriet
 • Taksationsmyndigheden
  Søgeord
 • Energi- og vandforsyning
 • Energiforsyning
 • Energipolitik
 • Forsyningsområdet vedrørende energi og vand
 • Vandforsyning
 • Varmeforsyning
  •  56.02.02 Rådgivning om en samlet energispareindsats 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende rådgivning om en samlet energispareindsats
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Rådet for Energieffektiv Omstilling
    Søgeord
   • Rådgivning om en samlet energispareindsats
  •  56.02.05 Energiforskning og -udvikling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration
    Myndigheder
   • Energistyrelsen
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Demonstrationsprojekter på energiområdet
   • Energiforskning og -udvikling
   • Energiudvikling
   • Forskningsprojekter på energiområdet
   • Udviklingsprojekter på energiområdet
  •  56.02.10 Indefrysningsordning og lån i forbindelse med forhøjede energipriser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende indefrysningsordning i forbindelse med høje energiregninger for hustande og virksomheder, likviditetslån og lån til implementeringsomkostninger til energivirksomheder samt likviditetslån til energiintensive virksomheder
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
   • Erhvervsstyrelsen
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Indefrysningsordning og lån i forbindelse med forhøjede energipriser
   • Regulering vedrørende indefrysningsordning i forbindelse med høje energiregninger for hustande og virksomheder, likviditetsstøtte til energivirksomheder samt likviditetslån til energiintensive virksomheder

   56.05 El- og varmeforsyning

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Regulering vedrørende el- og varmeforsyning, herunder forsyningsnettet
   Myndigheder
  • Ankenævnet på Energiområdet
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Danske Elselskabers Beredskabsudvalg (DEB)
  • Energiklagenævnet
  • Energinet
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsyningstilsynet
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg (DEB)
  • Nævnenes Hus
  • Skatteministeriet
  • Taksationsmyndigheden
   Søgeord
  • El- og varmeforsyning
  •  56.05.02 Overordnet opgaver vedrørende el- og gasområdet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Overordnet opgaver vedrørende el- og gasområdet
    Myndigheder
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
    Søgeord
   • Overordnet opgaver vedrørende el- og gasområdet
   • Overordnet opgaver vedrørende elområdet
   • Overordnet opgaver vedrørende gasområdet
  •  56.05.05 Vedvarende energi 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende vedvarende energi, der kan anvendes til el- og varmeforsyning. Opgaver vedrørende fossile energikilder, olie og naturgas, herunder indvinding, se 38.40.20 Råstofindvinding fra undergrunden
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Nævnenes Hus
   • Taksationsmyndigheden
    Søgeord
   • Alternativ energi, vedvarende energi
   • Alternative energikilder til el- og varmeforsyning
   • Energidata, vedvarende energi
   • Grøn energi, vedvarende energi
   • Udnyttelse af vedvarende energi
   • Vedvarende energi
   • Vedvarende energikilder til el- og varmeforsyning
  •  56.05.10 Elforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering af elforsyningsområdet. Regulering vedrørende nettilslutning af elproducerende vindmøller, solcelleanlæg, vandkraftværker og bølgekraftanlæg, se 56.05.05.04 Nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Danske Elselskabers Beredskabsudvalg (DEB)
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Nævnenes Hus
   • Skatteministeriet
    Søgeord
   • Elforsyning
   • Elforsyningsplanlægning
   • Planlægning af elforsyning
   • Regulering af elforsyning
   • Regulering af forsyning med el
   • Regulering af forsyning med elektricitet
  •  56.05.15 Kollektiv varmeforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende kollektiv varmeforsyning og varmeforsyningsnet
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Energiklagenævnet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Kommune
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Fjernvarmeforsyning
   • Forsyning med fjernvarme
   • Forsyning med varme
   • Kollektiv varmeforsyning
   • Regulering af varmeområdet
   • Varmedistributionsvirksomheder (virksomheder, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand
   • Varmeforsyningsplanlægning
  •  56.05.20 Olie- og naturgasforsyning 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende olie- og naturgasforsyning, herunder rørledninger til olie og naturgasnettet. Opgaver vedrørende indvinding af olie og naturgas, se 38.40.20.05 Olieindvinding og 38.40.20.10 Naturgasindvinding. Oplagring af naturgas i undergrunden, se 38.40.40.05 Gaslagre. Ekspropriation vedrørende naturgasnet, se 52.10.10.08 Ekspropriation til gasforsyningsformål
    Myndigheder
   • Ankenævnet på Energiområdet
   • Energiklagenævnet
   • Energinet
   • Energistyrelsen
   • Erhvervsministeriet
   • Forsyningstilsynet
   • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
   • Naturgasselskabernes Beredskabsudvalg (DEB)
   • Nævnenes Hus
    Søgeord
   • Biogasforsyning
   • Bygasforsyning
   • Forsyning med biogas
   • Forsyning med bygas
   • Forsyning med gas fra biomasse
   • Forsyning med naturgas
   • Gasforsyning
   • Naturgasforsyningsplanlægning
   • Naturgasinfrastruktur
   • Naturgastransportsystem
   • Olie- og naturgasforsyning

   56.10 Vandforsyning

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Regulering vedrørende vandforsyningsplaner, vandforsyningsselskaber, vandindvinding og vandforsyningsnet
   Myndigheder
  • Energistyrelsen
  • Erhvervsministeriet
  • Forsyningssekretariatet
  • GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Kommune
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Miljøministeriet
  • Miljøstyrelsen
  • Nævnenes Hus
   Søgeord
  • Vandforsyning