Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 58 Trafikinfrastruktur

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende vejnet og vejarealer, herunder eksempelvis offentlige veje og gader, private fællesveje, vejbroer, vejtunneller og vejdæmninger og parkering på offentlig vej eller område, jernbanenet og jernbanearealer, herunder eksempelvis jernbanenettet, letbanenettet, S-togsnettet og metronettet, luftveje og lufthavne, herunder sikkerhedskrav i lufthavne og lufthavnsafgifter samt søveje og havne, herunder eksempelvis sejlruter, farvandsafmærkning, navigationssystemer, havnefaciliteter, havnebassiner og sejlløb. Ekspropriationer vedrørende trafikinfrastruktur, se 52.10.10 Ekspropriation
  Myndigheder
 • Banedanmark
 • Beredskabsstyrelsen
 • DSB
 • Erhvervsministeriet
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Færdselsstyrelsen
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Isbrydningsrådet
 • Jernbanenævnet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Kystdirektoratet
 • Metroselskabet I/S
 • Miljøministeriet
 • Naturstyrelsen
 • Naviair
 • Politiet
 • Region
 • Sund og Bælt Holding A/S
 • Søfartsstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Vejdirektoratet
  Søgeord
 • Trafikinfrastruktur

   58.03 Overordnede opgaver vedrørende trafikinfrastrukturen

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Nogle opgaver omfatter flere dele af trafikinfrastrukturen, som består af vejnet, jernbanenet, luftveje og søveje
   Myndigheder
  • Banedanmark
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Politiet
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Overordnede opgaver vedrørende trafikinfrastrukturen
  •  58.03.05 Sneberedskab 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Ved større snemængder og snestorme udover det normale, kan der indsættes et særligt sneberedskab med tilhørende køretøjer til at støtte og supplere den normale daglige snerydningsindsats
    Myndigheder
   • Banedanmark
   • Beredskabsstyrelsen
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Hjemmeværnskommandoen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Sneberedskab
  •  58.05.02 Overordnede opgaver vedrørende vejnet og vejarealer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende overordnede forhold i forbindelse med vejnet og vejarealer
    Myndigheder
   • Kommune
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Overordnede opgaver vedrørende vejnet og vejarealer
  •  58.05.05 Offentlige veje og gader 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende veje, gader, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune. Dækker også fortove, gangstier, cykelstier, ridestier med videre. Ekspropriationer vedrørende offentlige veje, se 52.10.10.01 Ekspropriation vedrørende veje. Vej- og stifortegnelse af offentlige veje og stier, se 58.05.02.05 Central vej- og stifortegnelse
    Myndigheder
   • Færdselsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Region
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Forvaltningsmyndighed, hovedlandeveje
   • Forvaltningsmyndighed, kommuneveje
   • Forvaltningsmyndighed, statsveje
   • Nummerering af vejruter
   • Offentlige veje og gader
   • Vejbestyrelse, hovedlandeveje
   • Vejbestyrelse, kommuneveje
   • Vejmyndighed, offentlige veje og gader
   • Vejmyndigheden, offentlige veje og gader
   • Vejnumre
   • Vejvedtægter
  •  58.05.07 Parkering på offentlig vej eller område 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende parkering på offentlige vej eller område. Parkeringsarealer, se 54.17.15.10 Bebyggelsesregulerende bestemmelser. Parkering ved vejtransport med farligt gods, se 47.30.05.45 Transport af farligt gods på veje
    Myndigheder
   • Færdselsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Data om parkeringspladser
   • Parkering på offentlig vej eller område
   • Parkeringsbestemmelser, parkering på offentlig vej eller område
   • Parkeringspladsdata
   • Parkeringspladser, parkering på offentlig vej eller område
   • Parkeringspolitik, parkering på offentlig vej eller område
  •  58.05.10 Private fællesveje 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende sikring af at private fællesveje er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene. Vej- og stifortegnelse af private fællesveje mv., se 58.05.02.05 Central vej- og stifortegnelse
    Myndigheder
   • Kommune
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Almene veje, private fællesveje
   • Forvaltningsmyndighed, private fællesveje
   • Havneveje, private fællesveje
   • Klitveje, private fællesveje
   • Private fællesveje
   • Private stier, private fællesveje
   • Private veje
   • Skovveje, private fællesveje
   • Stier, private fællesveje
   • Veje, private fællesveje
   • Vejmyndighed, private fællesveje
   • Vejmyndigheden, private fællesveje
   • Vejret, private fællesveje
  •  58.05.15 Vejbroer, vejtunneller og vejdæmninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende vejbroer, vejtunneller og vejdæmninger. Herunder også gangbroer og gangtunneller
    Myndigheder
   • Kommune
   • Sund og Bælt Holding A/S
   • Transportministeriet
   • Vejdirektoratet
    Søgeord
   • Vejbroer, vejtunneller og vejdæmninger
  •  58.05.20 Færdselsindskrænkninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Færdselsindskrænkninger i et lokalområde med henblik på begrænsning af ulykker forårsaget af trafikken
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Politiet
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Færdselsindskrænkninger
  •  58.10.05 Jernbaneinfrastruktur 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende jernbaneinfrastrukturen, herunder projektering, anlæg, vedligeholdelse, sikring og renovering. Dækker også opgaver vedrørende sikkerheds- og signalsystemer samt beredskabet omkring strukturen. Omfatter også letbaner, S-baner og metro. Ekspropriationer vedrørende jernbaneinfrastrukturen, se 52.10.10.02 Ekspropriation vedrørende jernbaner
    Myndigheder
   • Banedanmark
   • DSB
   • Jernbanenævnet
   • Kommune
   • Metroselskabet I/S
   • Region
   • Sund og Bælt Holding A/S
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Jernbaneinfrastruktur
  •  58.10.10 Jernbanestationer og jernbaneområder 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende jernbanestationer og jernbaneområder, herunder færdsel og ophold på jernbanestationer og jernbaneområder. Dækker også metrostationer og stationer til letbane
    Myndigheder
   • DSB
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Jernbanestationer og jernbaneområder

   58.15 Luftveje og lufthavne

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende luftveje samt lufthavne og flyvepladser
   Myndigheder
  • Kommune
  • Naviair
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Luftveje og lufthavne
  •  58.15.05 Luftveje i dansk luftrum 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende fastlæggelse af luftveje i det danske luftrum
    Myndigheder
   • Naviair
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Luftveje i dansk luftrum
  •  58.15.10 Lufthavne og flyvepladser 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende alle typer af lufthavne og flyvepladser, herunder godkendelser, tilladelser, sikkerhedskrav med mere i forbindelse med drift af lufthavne og flyvepladser. Miljøgodkendelser vedrørende lufthavne, se 37.25.02.10 Miljøgodkendelse af bilag 2-listevirksomheder. Støj fra lufthavne, se 37.25.04.05 Støjkortlægning. Ekspropriationer vedrørende lufthavne og flyvepladser, se 52.10.10.03 Ekspropriation vedrørende lufthavne
    Myndigheder
   • Kommune
   • Trafikstyrelsen
   • Transportministeriet
    Søgeord
   • Lufthavne og flyvepladser

   58.20 Søveje og havne

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende infrastrukturen på havet samt i forbindelse med alle typer af havne
   Myndigheder
  • Erhvervsministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Isbrydningsrådet
  • Kommune
  • Kystdirektoratet
  • Miljøministeriet
  • Naturstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Trafikstyrelsen
  • Transportministeriet
   Søgeord
  • Søveje og havne